Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00079
Plánovací období: 2013 - 2014
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění vzdělávání v eGovernmentu
Žadatel: Město Králíky
Místo realizace projektu: Město Králíky Datum realizace: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2014
Částka: 2 453 590,52 Kč

Popis projektu
Město Králíky chce budovat svou správu jako službu občanům. Máme zájem na tom, aby naše město poskytovalo širokou nabídku veřejných i soukromých služeb tak, aby zůstalo příjemným místem pro pobyt vlastních občanů, ale i občanů širšího okolí.
Ve svém územním obvodu úřad zajišťuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí. Snažíme se o poskytování stále lepších služeb v těchto oblastech, potřeba projektu vyplývá právě z požadavku na zvyšování kvality těchto veřejných služeb.
Z důvodu absence konkurenčního prostředí v oblasti veřejných služeb existuje rozsáhlý prostor pro jejich zlepšování a přibližování občanům. Základním předpokladem pro takové zlepšování je přitom kvalitně řízený úřad a kvalita lidských zdrojů a důraz na jejich další rozvoj.

Cíle projektu
Projekt s názvem "Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ" je předkládán do výzvy č. 89 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy a je plně v souladu s cíli OP LZZ, prioritní osou 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblastí podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Králíky, respektive zkvalitnění  služeb pro občany Města Králíky a to prostřednictvím následujících klíčových aktivit:
- Aplikaci modelu CAF do praxe úřadu
- Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce
- Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu
- Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů
Projekt reaguje na potřebu zvyšování kvality poskytování služeb veřejné správy, o kterou žadatel dlouhodobě usiluje a která může být zajištěna rovněž prostřednictvím zefektivnění a zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů na MěÚ, jenž ve svých důsledcích povede ke zlepšení služeb úřadu ve vztahu k občanům.
 
Cílové skupiny
Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.
 
Účastníci/ce projektu - pracovníci/ce a subjekty veřejné správy

Region - Pardubický kraj

Průběh - Projekt je v realizaci.

Výsledky
Hlavní výsledek projektu - Zvýšení kvality řízení na MěÚ Králíky prostřednictvím:
- zavedení modelu řízení CAF do úřadu,
- zlepšení řízení ekonomických procesů na obci včetně zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu,
- zavedení do praxe MěÚ systémová opatření vedoucí k zefektivnění řízení lidských zdrojů,
- poskytnutí vzdělávání 50 zaměstnancům MěÚ a 8 zastupitelům obce ve výše uvedených oblastech.
 
Mezinárodní spolupráce - Není v projektu realizována.

Partneři  - V tomto projektu nejsou partneři.

Realizátor projektu
Název: Město Králíky
IČ: CZ00279072
Ulice: Velké náměstí 5
Město: Králíky
PSČ: 561 69

Kontaktní osoba
Kontakt: Ing. Roman Švéda, r.sveda@kraliky.eu, tel.: 465 670 706

PROPAGANDA - O krok efektivněji na úřadech díky strategickému plánování

Státní správa i územní samospráva v České republice se mění. Na úřady přicházejí nové technologie, nové strategie, nové přístupy i metody řízení. K pozitivním změnám přispívá také podpora strategického plánování jako jednoho z nástrojů zkvalitnění tvorby politik a zlepšení činnosti úřadů. Důvod je jasný: strategické plánování celkově přispívá k větší transparentnosti toku veřejných prostředků a k jejich efektivnějšímu využití. Široké spektrum možností finanční podpory projektů v oblasti strategického plánování úřadům veřejné správy umožňují strukturální fondy Evropské unie.

 

Profil zadavatele Města Králíky - Veřejná zakázka "Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ":

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zvyseni-kvality-poskytovanych-verejnych-sluzeb-mestem-kraliky-a-rizeni-meu

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky