Vzdělávání v eGovernmentu na Městském úřadu Králíky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Vzdělávání v eGovernmentu na Městském úřadu Králíky


Název projektu: Vzdělávání pracovníků ORP Králíky v eGON centrech
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00026
Plánovací období: 2007 - 2013
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - zajištění vzdělávání v eGovernmentu
Žadatel: Město Králíky
Místo realizace projektu: Město Králíky     Datum realizace: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
Celkové náklady: 2 184 120 Kč     Dotace EU: 1 856 502 Kč

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je snaha o vyšší efektivitu vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků, politiků - včetně volených zastupitelů a dalších osob. Dalším cílem je zlepšení kvality řízení a managementu. Třetím cílem je zvýšení transparentnosti a otevřenosti městských a obecních úřadů.

Pro koho je určeno vzdělávání v eGON centru města Králíky:
pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Dále pak spádově úředníky obcí základního typu a úředníky obcí s pověřeným obecním úřadem, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou školeni bezplatně v rámci „eGON centra“ obce s rozšířenou působností a projektu OP LZZ.

Kurzy pro zaměstnance Městského úřadu Králíky, ostatních obcí a příspěvkových organizací, najdete na internetové stránce:
http://elev.institutpraha.cz/regman/kraliky.html

Kontaktními osobami jsou:

Jaroslav Vacek - j.vacek@kraliky.eu (tel.: 465 670 802) - tutor vzdělávání - kontakt a pomoc pro studující na telefonu a e-mailu. Konzultační hodiny: Po a St 17:00 - 18:00, Út a Pá 15:00 - 16:00, Čt 16:00 - 17:00.

Lektoři:

Bc. Martin Mlynář, Bc. Jan Divíšek

Nabídka kurzů je v aktuálním souhrnu uvedena na této stránce v přiloženém souboru "Kurzy eGovernmentových dovedností".

 

 

INFORMACE O UKONČENÍ PROJEKTU
Město Králíky k 31. 12. 2012 ukončilo realizaci projektu „Vzdělávání pracovníků ORP Králíky v eGON centrech“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00026.

Projekt probíhal od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012 a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu ČR.
Cílem projektu bylo vzdělávání úředníků v oblasti eGovernmentu vedoucí k celkovému zvýšení efektivity výkonu veřejné správy a k zajištění potřebné úrovně znalostí a dovedností v oblasti elektronizace výkonu státní správy a samosprávy a tím i k vytvoření vhodných podmínek pro možnost elektronické komunikace jak mezi občanem a úřadem, tak i mezi úřady navzájem. V rámci realizace projektu byli do vzdělávání zapojeni nejen úředníci města Králíky, ale i ostatní zaměstnanci města a členové zastupitelstva, dále zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných městem Králíky, úředníci, zaměstnanci a členové zastupitelstev obcí základního typu a obcí s pověřeným úřadem ve správním obvodu ORP Králíky a zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných těmito obcemi. Celkově se jednalo o 4 obce (Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov), 1 obchodní společnost a 7 příspěvkových organizací zřizovaných městem Králíky nebo některou z výše uvedených obcí. Vzdělávání probíhalo ve třech formách, distanční (e-learningové), prezenční a kombinované. Nejčastější a nejvyužívanější byla forma e-learningového studia. Prezenční kurzy a prezenční části kombinované formy studia probíhaly ve školící místnosti, jejíž vybavení bylo také hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cíl projektu byl splněn
K 31. 12. 2012 bylo proškoleno 114 osob v jednom či ve více z celkem 46 vypsaných kurzů. Celkový počet úspěšných absolventů byl 1000, což plně odpovídá požadavkům v projektu.
Realizace projektu vysokou měrou přispěla k celkovému rozvoji a zvýšení úrovně informovanosti a znalostí všech absolventů v oblasti elektronizace výkonu státní správy a umožnila jim plně využívat všech výhod vyplývajících z možností elektronické komunikace.

 


 

 


Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky