Vodní hospodářství | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Vodní hospodářství

 

jméno: telefon: email:
Galina Slavíková  465 670 884 g.slavikovakraliky.eu
Růžena Urnerová DiS 465 670 885 r.urnerovakraliky.eu

 

 

 

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, odbor zejména :

 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zvláštního zákona (např. povolení k provedení vodních děl, povolení k užívání vodních děl, změny účelu užívání, atd.),
 • vydává souhlasy a vyjádření ke stavbám, zařízením nebo činnostem,
 • vede a zpracovává vodoprávní evidenci, která je součástí informačního systému veřejné správy,
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů,
 • schvaluje manipulační řády vodních děl,
 • řídí práce při zneškodňování havárií,
 • ukládá sankce podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám  za delikty uvedené ve vodním zákoně,
 • projednává přestupky na úseku vodního hospodářství,
 • provádí vodoprávní dozor a kontroly na úseku vodního hospodářství,
 • spolupracuje s ostatními dotčenými orgány v souvislosti s ochranou před povodněmi.

 Dále se tento úsek zabývá výkonem státní správy podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména : 

 • zpracovává a předává údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod po předchozím čištění do kanalizace pro veřejnou potřebu,
 • schvaluje kanalizační řády,
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
 • rozhoduje o správních deliktech spáchaných fyzickou podnikající osobou, právnickou osobou nebo fyzickou nepodnikající osobou,
 • provádí dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných.    

 Předpisy související se zákony 274 a 254/2001 Sb. o vodách a vodovodech a kanalizacích: 24 142/2003-6000 Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb.24 142/2003-6000 Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona 274/2001 Sb.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Pozn.: Ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti 1.4.2004.  195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky