Veřejná sbírka | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Veřejná sbírka

Jak postupovat při oznámení veřejných sbírek?

Veřejná sbírka je - sbírka, která je pořádána k získávání a  shromažďování  dobrovolných peněžních prostředků od předem neurčeného  okruhu  přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný  účel, zejména humanitární  nebo charitativní, rozvoj vzdělání,  tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana  kulturních památek,  tradic a životního prostředí.

Nejjednodušší a nejvíce využívaným  způsobem provádění  sbírky je shromažďování peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu.

Sbírku lze rovněž  provádět sběracími  listinami, pokladničkami, prodejem předmětů,  jestliže je příspěvek zahrnut v  jejich ceně, prodejem vstupenek  na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení  anebo jiné  všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání  příspěvku,  jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,  nebo pronájmem telefonní  linky.

Veřejnou  sbírkou není - sbírka konaná politickými stranami  nebo  politickými hnutími, spolky, společnostmi, svazy, hnutími a  jinými  občanskými sdruženími, jakož i odborovými organizacemi,  registrovanými podle  zvláštních právních předpisů, mezi  svými členy za účelem dosažení prostředků k  plnění svých  úkolů.
Veřejnou sbírkou rovněž není - sbírka konaná církvemi a  náboženskými společnostmi, registrovanými  podle zvláštního právního předpisu, k  církevním nebo náboženským  účelům, pokud se konají v kostelích, modlitebnách a  jiných  místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb  a obřadů.

Kdo a za jakých podmínek  může konat veřejnou sbírku?

Konat veřejnou  sbírku může - pouze obec, kraj nebo jiná právnická osoba  mající sídlo na území České republiky. Fyzické  osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Jak  a kam se obrátit?

Písemným oznámením konání  veřejné sbírky příslušnému úřadu, kterým je:

 • krajský  úřad, v jehož územním  obvodu má právnická osoba sídlo, 
 • Magistrát  hl. m. Prahy, má-li  právnická osoba sídlo na území hlavního  města Prahy, 
 • Ministerstvo vnitra ČR, koná-li  veřejnou  sbírku kraj nebo hlavní město Praha.

Co  musíte předložit

 • vzor sběrací listiny,  koná-li  se sbírka sběracími listinami, 
 • souhlas Ministerstva  zahraničních  věcí s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito  v  zahraničí.
 • potvrzení příslušného orgánu v  místě  sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek, O tom, že nemá splatný nedoplatek na  pojistném a na penále na veřejném  zdravotním pojištění,  na pojistném a na penále na sociální zabezpečení  a na příspěvku na státní  politiku zaměstnanosti, (oznamuje-li  sbírku obec nebo kraj, tato potvrzení nepřipojuje).
 • čestné  prohlášení o tom, že  právnická osoba nevstoupila do likvidace,  nebyl na ni prohlášen konkurs nebo  nebylo zahájeno vyrovnací  řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu  zamítnut  pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená  správa, (oznamuje-li  sbírku obec nebo kraj, toto čestné prohlášení nepřipojuje)
 • písemné  oznámení o konání  veřejné sbírky

Písemné  oznámení o konání veřejné sbírky musí obsahovat následující  údaje:

 • název (obchodní jméno),  sídlo a  IČO právnické osoby oznamující konání veřejné  sbírky, jména, příjmení, data  narození a místa trvalého  pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické  osoby  nebo členy statutárního orgánu právnické osoby; připojuje  se originál nebo  úředně ověřená kopie výpisu z obchodního  nebo jiného zákonem stanoveného  rejstříku ne starší než  90 dnů, (oznamuje-li sbírku obec nebo kraj,  uvádí: název a sídlo; připojuje se  usnesení příslušného  orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky  ne starší než 60 dnů),
 • jméno, příjmení, datum  narození  a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné  jednat ve věci sbírky jménem  právnické osoby; připojuje  se doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby (výpis z  rejstříku  trestů ne starší než 1 měsíc) a její čestné prohlášení  o tom, že proti  ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání, (oznamuje-li sbírku obec  nebo kraj, uvádí: jméno, příjmení, datum  narození a místo  trvalého pobytu starosty obce, jde-li o obec, nebo hejtmana  kraje, jde-li o kraj,  popřípadě osob jimi pověřených jednat  jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci  sbírky).
 • účel sbírky,
 • území, na němž se  sbírka bude  konat,
 • datum zahájení a ukončení  sbírky, 
 • způsob  provádění sbírky,
 • název a adresa banky  nebo její  pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž  je zřízen bankovní účet ke  shromažďování příspěvků  získaných sbírkou a číslo tohoto účtu, koná-li se  sbírka  shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném bankovním  účtu,
 • podmínky pro otevření a  zjištění  obsahu pokladniček, koná-li se sbírka sběracími pokladničkami, 
 • určení  výše příspěvku při  prodeji předmětů, v jejichž ceně  je příspěvek zahrnut, koná-li se sbírka  prodejem předmětů,
 • určení  výše příspěvku na  vstupenkách, v jejichž ceně je příspěvek  zahrnut, koná-li se sbírka prodejem  vstupenek, 
 • číslo  pronajaté telefonní linky  určené k získávání příspěvků,  koná-li se sbírka pronájmem telefonní linky

Pro  oznámení veřejné sbírky neexistují žádné formuláře.

Poplatky,  termíny

Za oznámení veřejné sbírky se neplatí  žádný správní ani jiný  poplatek.

Lhůty - konání  sbírky je nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby tento  úřad  oznámení obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení  sbírky. Jsou-li splněny náležitosti oznámení  a neshledá-li příslušný  krajský úřad důvody pro to, že  sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě,  která sbírku  oznámila, datum přijetí oznámení. Toto osvědčení vydává  příslušný  krajský úřad bezodkladně (Upozornění: Pokud není veřejná sbírka oznámena a  příslušný  krajský úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí  se sbírka  provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat).

Sbírka může být propagována a její konání  zahájeno nejdříve  dnem následujícím po uplynutí třicátého  dne ode dne uvedeného v osvědčení  příslušného krajského  úřadu o přijetí oznámení splňujícího předepsané  náležitosti.  Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne  oznámení příslušnému krajskému úřadu. Pokud není  ve stanovené lhůtě  zahájena, nelze ji již konat.

Které  další činnosti jsou po provozovateli sbírky požadovány?

Koná-li se sbírka déle než 1 rok, je právnická  osoba konající  sbírku povinna předložit vždy do 3 měsíců  po uplynutí každého jednotlivého roku  od data zahájení sbírky, příslušnému krajskému úřadu ke kontrole průběžné  vyúčtování  sbírky. Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je  pak  právnická osoba konající sbírku povinna předložit příslušnému  krajskému úřadu ke  kontrole a schválení celkové vyúčtování  sbírky. Ve vyúčtování sbírky se uvádí  výše jejího hrubého  výtěžku, výše skutečných nákladů spojených s jejím konáním  a  výše čistého výtěžku sbírky včetně prokázání,  zda a jakým způsobem byl použit  čistý výtěžek ke stanovenému  účelu sbírky. Zároveň se předkládají sběrací  listiny,  včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích  listin,  nebo jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti  na způsobu jejího konání  a doklady o nákladech spojených  s jejím konáním.

Právní úprava

Zákon  č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých  zákonů, v.z.p.p.

Opravné prostředky

V  případě, že krajský úřad oznámení o konání veřejné  sbírky odloží (oznámení o konání sbírky nesplňovalo  náležitosti zákona o  veřejných sbírkách a právnická osoba  nedoplnila chybějící náležitosti oznámení  ve lhůtě stanovené  příslušným krajským úřadem ve výzvě), neexistuje žádný  opravný prostředek, neboť tento postup není postupem podle  správního řádu.  Právnická osoba pak může podat nové oznámení  o konání veřejné sbírky. V případě,  že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze  konat,  může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů  ode dne  jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím  krajského úřadu,  který rozhodnutí vydal.

Sankce

V případě provádění neoznámené sbírky nebo  oznámené sbírky  avšak v rozporu se zákonem, uloží příslušný  úřad právnické osobě pokutu až do  výše 500 000 Kč a fyzické  osobě až do výše 10 000 Kč v závislosti na porušení  konkrétní  povinnosti uložené zákonem o veřejných sbírkách.

Kde  získáte bližší informace?

Městský úřad Králíky, odbor vnitřních věcí, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, 1. Patro, dveře 210.

Ministerstvo vnitra  odbor  všeobecné správy http://www.mvcr.cz/2003/kontakty.html

Ministerstvo vnitra vede centrální  evidenci  veřejných sbírek, která obsahuje údaje o všech právnických  osobách  konajících sbírku, o účelu a způsobu konání sbírky,  o názvu banky a čísle  bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky  shromažďovány.

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky