Výzva DČOV | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

DOTACE NA DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

======================================================
Aktuální informace k dotaci na DČOV (24.04.2017): Podle vyhodnocení zájmu na jednotlivých místních částech se ukázalo, že ve většině místních částí by o dotace byl zájem. Do celé věci ovšem vstoupila administrativní komplikace, o které jsme při počátečním projednávání záměru neměli správnou informaci. Každé z řešených území má v současné době navržené řešení likvidace odpadních vod. Shlédnout tyto dokumenty můžete na: http://prvk.pardubickykraj.cz/#

V rozevírací nabídce v levé části - TEXTOVÁ ČÁST si pod městem KRÁLÍKY můžete najít svou místní část. Bohužel se v daných lokalitách jedná o řešení - přivedení odpadních vod do centrální ČOV v Králíkách. Pro změnu je třeba vypracovat studii, která vyhodnotí výhodnost jednotlivých řešení. V nejbližší době je tedy nutné nejdříve vypracovat tuto studii. O dalším vývoji v celé věci budeme průběžně informovat.
 =======================================================

 


Vážení občané Dolních Boříkovic, Dolní Hedeče, Dolní Lipky, Červeného Potoka, Heřmanic, Horní Lipky, Prostřední Lipky, 
 
obracíme se na vás ve věci možnosti získání  dotace na domácí čistírny odpadních vod (dále DČOV). V minulých letech byl na řešení nakládání s odpadními vodami v místních částech vypracován projekt kanalizace s centrálním čištěním v Králíkách. Na tyto nákladné projekty už nebudou pravděpodobně vypisovány dotační výzvy. Byla však vyhlášena dotační výzva Státního fondu životního prostředí, která je zaměřena na podporu výstavby DČOV v lokalitách, kde není ekonomické či technicky obtížné realizovat kanalizaci s centrální čističkou odpadních vod. Toto je i případ všech místních částí města Králíky. V níže uvedeném přehledu jsou základní podmínky dotační výzvy.  
 

Výzva 11/2016 Státního fondu životního prostředí

Cíl: výstavba DČOV o kapacitě 1-50 EO (ekvivalentních obyvatel - obyvatelé napojení na DČOV)

Příjemci: obce, svazky obcí, obchodní společnosti, spolky

Termín: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2017

Podpora: (max. 80% způsobilých výdajů - projekt, stavební práce, DČOV, zprovoznění,…)

PŘÍKLAD: Za DČOV, za kterou byste s projektem, stavebními pracemi, zprovozněním, monitoringem a dalšími náklady zaplatili cca 80.000 Kč, máte možnost zaplatit při využití výše uvedené dotace cca 16.000 Kč (pouze pro ilustraci, každá DČOV bude řešena individuálně, od čehož se bude odvíjet i konkrétní cena)

Další podmínky: napojení min. 30% EO v řešeném území (v našem případě 30% EO v dané místní části), trvalé bydlení 

 
 
S přátelským pozdravem Jiří Švanda (předseda Komise pro osadní výbory), Martin Hejkrlík (místostarosta Města Králíky), Petr Venzara (vedoucí Odboru výstavby a technické správy, MÚ Králíky)

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky