4. úplná aktualizace ÚAP obcí ORP - Králíky (2016) | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

4. úplná aktualizace ÚAP obcí ORP - Králíky (2016)

 

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Králíky. Území je tvořeno obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov a Mladkov.

Územně analytické podklady jsou pořizovány podle   zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a podle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumu území, každé 2 roky se pořizuje jejich úplná aktualizace.

 

Územně analytické podklady se skládají z textové a grafické části.

 

Informace:

RNDr. Jaroslav Kotík

Městský úřad Králíky
Odbor územního plánování a stavební úřad
Velké náměstí 5
561 69 Králíky

j.kotik@kraliky.eu

Tel. 465670762

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky