Informace k vydávání cestovních dokladů | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Pozor, od 1.7.2018 dochází ke změnám - podrobné informace naleznete zde


 
CESTOVNÍ PASY

Od 01.01.2016 je  vydáván cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen CP)

1) ve lhůtě 30 dnů
2) ve lhůtě 6 pracovních dnů

K jeho vydání je na území České republiky příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností u něhož občan podal žádost o jeho vydání, v zahraničí může občan podat žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě (lhůta pro vydání do 120 dnů). Upozornění: O cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě u zastupitelského úřadu žádat NELZE!

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez biometrie (zelená knížka, vydávaná zpravidla na počkání) se od 01.01.2016 již nevydávají!

Žadatel žádost nevyplňuje, předkládá pouze tyto doklady:

Občan 0 - 15 let

Zákonný zástupce (oprávněná osoba) předloží:

 • svůj platný občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • neplatný CP dítěte (pokud byl vydán)
 • správní poplatek   100,- Kč, je vydán do 30 dnů, jeho platnost je 5 let
 • správní poplatek 2000,- Kč, vydán do 6 pracovních dnů, jeho platnost je 5 let
 • soudem určená oprávněná osoba nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc předkládá pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a ověřený souhlas     zákonného zástupce

U podání žádosti je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie. U dětí od 12 let se pořizují také otisky prstů.

Občan starší 15 let a mladší 18 let

Žadatel se dostaví osobně a předloží (nelze se nechat zastoupit na základě plné moci):

 • svůj platný občanský průkaz
 • rodný list
 • neplatný CP (pokud byl vydán)
 • souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu (v případě osobní účasti zákonného zástupce provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti nebo žadatel předloží úředně ověřený souhlas)
 • správní poplatek 600,- Kč,  CP je vydán do 30 dnů, jeho platnost je 10 let
 • správní poplatek 4000,- Kč, CP je vydán do 6 pracovních dnů, jeho platnost je 10 let

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

Občan starší 18 let

Žadatel se dostaví osobně a předloží (nelze  se nechat zastoupit na základě plné moci):

 • platný občanský průkaz
 • neplatný CP (pokud byl vydán)
 • správní poplatek   600,- Kč, CP je vydán do 30 dnů, jeho platnost je 10 let
 • správní poplatek 4000,- Kč, CP je vydán do 6 pracovních dnů, jeho platnost je 10 let

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno dnem 1. července 2011.

Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26. června 2012.

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno.

Cestovní pas lze převzít:

 • u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání
 • CP vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít za poplatek 100,- Kč i u úřadu, který žadatel uvede v žádosti. Správní poplatek se bude platit u předávajícího úřadu
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání (pokud je podána žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může ho občan převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (dle místa trvalého pobytu))

 Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené,
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil podobu

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky