Technologické centrum ORP Králíky | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Technologické centrum ORP Králíky

Název projektu: Technologické centrum ORP Králíky
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/06.06838
Plánovací období: 2007 - 2013
Program: IOP – Integrovaný operační program
Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Žadatel: Město Králíky
Místo realizace projektu: Město Králíky     Datum realizace: leden 2011 - 30. 9. 2011
Celkové náklady: 5 813 459 Kč     Dotace EU: 4 941 440 Kč

Popis projektu:
Projektový záměr na realizaci vznikl na základě požadavků a potřeb obcí ve správním obvodu ORP Králíky. Tyto obce deklarovaly svůj zájem o zřízení elektronické spisové služby a připojení k technologickému centru. Z celkového počtu 4 obcí ve správním obvodu ORP Králíky projevilo zájem o připojení 4 obce. V současnosti je elektronická spisová služba provozována pouze v jedné z těchto 4 obcí.

Účelem projektu je zlepšit dostupnost služeb státní správy všem občanům ve správním obvodu města Králíky, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivní komunikaci jak mezi úřady a občanem tak mezi subjekty veřejné správy navzájem. Základem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, prostřednictvím zavádění ICT a vytvořit tak nové portfolio služeb, které bude dostupné všem skupinám obyvatel.

Projekt je realizován ve třech etapách:
1. Upgrade spisové služby ORP Králíky a obce Červená Voda, rozšíření spisové služby do 3 okolních obcí - realizace třetí čtvrtletí roku 2011.
2. Vybudování technologického centra ORP Králíky - realizace druhé a třetí čtvrtletí roku 2011.
3. Vnitřní integrace úřadu ORP Králíky - realizace třetí čtvrtletí roku 2011.

Cíle projektu:
Celkovým cílem předkládaného projektu je snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy.
Celkového cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů
- modernizace územní veřejné správy, zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií (ICT),
- zvýšení institucionální kapacity, efektivnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a jejich služeb,
- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy,
- modernizace a automatizace vnitřních procesů, jejichž výstupem je rychlejší a spolehlivější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti,
- propojení jednotlivých subsystémů a registrů, které budou využitelné i pro potřeby veřejnosti, s cílem nejen dosáhnout úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity, snížit zatížení pracovníků územní veřejné správy a subjektů služeb poskytovaných veřejnou správou.

Výsledky:
V současné době se projekt nachází ve fázi realizace. V rámci projektu byly pořízeny spisové služby pro obce ve správním obvodu a byl proveden upgrade spisové služby města Králíky a obce Červená Voda. Proběhl nákup vybavení technologického centra, tj. nákup příslušného hardwaru a softwaru a vybudování nové serverovny. V další fázi pak bude realizována závěrečná fáze projektu, tzv. vnitřní integrace Městského úřadu Králíky.

Na projektu spolupracuje město Králíky s obcemí Červená Voda, Lichkov, Mladkov a Dolní Morava.

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Roman Švéda, r.sveda@kraliky.eu, tel.: 465 670 706

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky