Státní správa myslivosti | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Státní správa myslivosti

Pavel Brandejs              tel: 465 670 882      * p.brandejskraliky.eu

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona 449/2001 Sb. o myslivosti, jde zejména o  :

 

 

  • Uznání honiteb

 

  • Registrace honebních společenstev

 

  • Ustanovení myslivecké stráže

Mysliveckou stráží  může být  ustanovena fyzická  osoba, která splňuje podmínky dané § 12 odst.3 zákona o myslivosti a § 1 vyhlášky 244/2002 Sb. Návrh na ustanovení MS musí být podán písemně.

 

  • Ustanovení mysliveckého hospodáře

Mysliveckým hospodářem může být ustanovena fyzická osoba, která splňuje podmínky dané § 35 odst. 1) zákona o myslivosti. Návrh na ustanovení MH musí být podán písemně volnou formou.

 

  • Povolení lovu mimo dobu lovu

Žádost o povolení lovu mimo dobu lovu se podává písemně volnou formou s uvedením důvodů odlovu.

 

  • Vydávání loveckých lístků

Lovecké lístky se vydávají pro české občany a pro cizince na dobu neurčitou (1000Kč),  nebo na dobu určitou, a to 1 den (30Kč), nebo 5 dní (50Kč), nebo 30 dní (70Kč), nebo 6 měsíců (100Kč), nebo 1 rok (150 Kč), pro žáky  a posluchače odborných škol,  na kterých je myslivost povinným vyučovacím  předmětem, se vydává na  jeden školní nebo akademický  rok,  nejdéle  však  do  ukončení  studia na takové  škole. Lovecký  lístek  se  vydává  na  základě  žádosti  podané žadatelem. K žádosti o vydání loveckého lístku se přikládají doklady osvědčující skutečnosti uvedené v § 47 odst.3 zákona o myslivosti(OP, doklad o složení zkoušky z myslivosti, doklad o pojištění, výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce). Formulář žádosti o lovecký lístek je na těchto stránkách k dispozici v elektronické podobě.

 

  • Vedení evidence honiteb

 

  • Zpracování statistických údajů o honitbách

Myslivečtí hospodáři zasílají nejpozději do 5. dne následujícího měsíce měsíční hlášení odlovu zvěře. Formulář hlášení MYSL 08 je na těchto stránkách k dispozici v elektronické podobě.

 

  • Vydávání plomb a lístků o původu zvěře

Plomby a lístky o původu zvěře jsou k dispozici na odboru ŽP MěÚ Králíky a jsou vydávány oprávněným osobám proti podpisu.

 

Předpisy související se zákonem 449/2001 Sb. o myslivosti :

 

350/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

480/2002 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Pozn.: Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost. 

244/2002 Sb. , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky