Státní správa lesů | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Státní správa lesů

Ing. Josef Orlita          tel: 465 670 881      * j.orlitakraliky.eu


Výkon státní správy lesů vychází ze zákona 289/1995 Sb. o lesích, zejména úsek : 

  • Rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa
  • Rozhoduje o dělení lesních pozemků
  • Vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jímž mají být dotčeny PUPFL do výměry 5 ha lesa hospodářského
  • Rozhoduje o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání do výměry 1 ha
  • Rozhoduje o výši poplatků za odnětí
  • Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
  • Rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných akcí v lese, pokud nepřesahují správní obvod
  • Vydává souhlas k rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa
  • Rozhoduje o nápravných opatřeních

 

 

Předpisy související se zákony č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a č. 289/1995 Sb., o lesích :

55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

219/1998 Sb. způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

102/1996 Sb.o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

101/1996 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování

83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

82/1996 Sb. o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

81/1996 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa

80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

77/1996 Sb.o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky