Sociální služby Králicka | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Sociální služby Králicka

Poslání

„Péče a pomoc jako životní poslání“

Podporujeme život v přirozeném a známém prostředí a zajišťujeme pomoc s úkony běžného života potřebným lidem na Králicku.


Kontakty:
Ředitelka - sociální pracovnice:
Kateřina Krejsová, DiS.:
 724 894 938

Pečovatelky:
Látalová Marie: 605 369 340
Břízová Kateřina: 778 417 751

Dostálová Marie:  724 894 937
Jana Kostúrová: 608 813 101


Cílové skupiny, pro které je služba určená

Cílová skupina:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři

 Věková cílová skupina:

​Služba je určená osobám od 55 let.


Kapacita služby:

  • Terénní: 80 klientů, poskytovaná v domácnostech klientů
  • Ambulantní: 10 klientů, poskytována ve Středisku osobní hygieny na adrese Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky


Časový rozsah služby:
Terénní: pondělí – pátek od 6.30 – 17.00 hod
Ambulantní: úterý a čtvrtek od 7.00 – 11.00 hod
 


  • Kdo jsme a kde poskytujeme naše služby:

Sociální služby Králicka (dále jen „SSK“) se sídlem v ulici Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky, jako organizační složka Města Králíky, poskytuje pečovatelskou službu na území města Králíky a na území obcí náležejících do správního obvodu města Králíky jakožto obce s rozšířenou působností.

  • Pro koho tu jsme a co děláme:

Poskytovaná pečovatelská služba je službou terénní, což znamená, že je službou, která je poskytována v domácnosti klientů. Poskytuje se, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a formou ambulantní na adrese Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky. 

Středisko osobní hygieny dále jen SOH nabízí možnost koupání v masážní vaně s dohledem pracovnic jako případ prevence. Je možný dohled rodinných příslušníků na přání klienta. SOH je vybaveno zvedacím zařízením, které přepraví klienta přímo do vany.

Naše služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a poskytuje se v přirozeném domácím prostředí tak, aby klientům umožňovala zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost umístění do pobytového zařízení. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život klientů, jsou bezpečné a odborné.

Našim klientům poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (jedná se o pomoc např. při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, či při přesunech na lůžko nebo vozík), dále jde o pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda), pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, údržba spotřebičů, nákupy, pochůzky či praní a žehlení). V neposlední řadě je důležitou pomocí také doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce, které poskytují veřejné služby.

Cíle

  • umožnit klientům žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb,
  • pomoc při udržení a rozvoji kontaktů a mezilidských vztahů včetně pomoci při aktivní účasti na společenském životě města,
  • na základě individuálních potřeb osob, působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování,
  • sociální služby poskytovat v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod všech

Kateřina Krejsová, DiS. – ředitelka SSK

    Aktualizováno: 26. 3. 2018

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky