Sociální kuratela | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Sociální kuratela

Předním zájmem  sociálně-právní ochrany dětí je zájem dítěte.

Sociální kuratela ze zaměřuje na děti, které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol, návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem /zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictvích ve věcech mládeže/; děti, které opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; dále na děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických  nebo právnických osob /dětské domovy, zařízení pro děti vyžaující okamžitou pomoc/ odpovědných za výchovu dítěte.

Ačkoliv je situace pro rodiče, pečující osoby, jejichž dítě "zlobí" nepříjemná /mohou se stydět, že dítě nezvládají, mají pocit selhání .../ je nutné o situaci hovořit a snažit se předejít dalším důsledkům, které neřešená sitauce může mít v budoucnu. Zvláště v případě dětí užívajících návykové látky mohou být důsledky neřešení situace nenapravitelné. Při řešení situace spolupracujeme se školou, odbornými poradenskými zařízeními, sociálními službami, dalšími neziskovými organizacemi.

Pokud se nám nepodaří  nalézt cestu ke změně v sestavě dítě x rodič, pečující osoba x pracovník OSPODu, předáme Vám kontaky na odborníky, s nimiž budete moci zahájit spoupráci /viz. soubor ADRESÁŘ,  tento web  Sociálně-právní ochrana dětí/.

Další možnou formou pomoci je navázání spolupráce s neziskovými organizacemi poskytujícícmi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  Máme navázánu spolupráci s o. s.  Amalthea Chrudim  /  www.amalthea.pardubice.cz / a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí / www.uo.charita.cz /. Pracovnice organizace dochází do rodiny a poskytuje podporu, pomoc v předem sjednaných oblastech spolupráce. Pro rodiny s dětmi je spolupráce bezplatná.

V případě dětí, které spadají do působnosti sociální kurately, viz. výše,  doporučujeme osobní kontatkt pracovníků OSPODu, kontakty naleznete na tomto webu.

 

 

 

 

 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky