Rozchod rodičů | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Rozchod rodičů - úprava poměrů k nezl. dětem

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí /SPOD/ je zájem dítěte. Pracovníci OSPODu zjišťují názor dítěte v rozhovoru, názor dítěte respektují  s přihlédnutím k věku dítěte a jeho rozumové vyspělosti.

Mezi nejčastější případy na agendě SPOD je úprava poměrů k nezletilým dětem, když se rodiče rozvádějí,  rozcházejí.

V zájmu dětí je, aby mohly vyrůstat společně s oběma rodiči. Proto společně s rodiči nejprve hovoříme o tom, zda existuje možnost rozpadu jejich vztahu předejít, rodičům doporučujeme využití  poradenského zařízení, kde by jim mohli odborníci pomoci s překonámím krize, nastavením pravidel soužití, komunikace apod. K takovému řešení musí být motivováni oba rodiče, odpovědnost za řešení situace je na  jejich straně.

Pokud rodiče nedospějí k závěru, že se pokusí obnovit soužití, pomůžeme rodičům sepsat návrh na úpravu poměrů k nezl. dětem.  Řízení o úpravě poměrů k nezl. dětem probíhá u soudu, v našem případě u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který rozhoduje rozsudkem. Proti rozsudku okresního soudu se lze odvolat ke Krajskému soudu v Hradci Králové.  Nejvhodnějším způsobem řešení takto náročné životní situace pro dítě, jíž rozpad vztahu rodičů bezesporu je, je dohoda rodičů. V případě dohody rodičů  může být situace řešena i formou mimosoudní dohody, s jejímž sepsáním můžeme  rodičům pomoci.

V zásadě může být dítě svěřeno do výhradní péči jednoho rodiče s úpravou návštěv dítěte u druhého rodiče.

Nebo může být  dítě svěřeno do společné péče rodičů, když rodiče žijí ve společné domácnosti i po rozpadu vztahu, a to do doby odchodu jednoho rodiče ze společné domácnosti, v níž vychovávají své dítě společně. V takovém případě proběhne po odchodu jednoho z rodičů ze společné domácnosti další úprava poměrů.

Dítě může být svěřeno také do střídavé péče obou rodičů. V takovém případě dítě žije u obou rodičů v intervalech stanovených v rozsudku soudu. Tato forma péče je podmíněna, mimo praktických okolností, i vysokou úrovní spolupráce obou rodičů.

Součástí řízení o úpravě poměrů k nezl. dětem je i stanovení výživného k nezl. dětem, které hradí rodič, který nepečuje k rukám rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Výživné slouží k uspokojování potřeb dítěte.

Úprava poměrů k nezl. dětem musí předcházet rozvodu manželství.

Právo na konktakt s dítětem mají i prarodiče, i ti si mohou nechat upravit kontakt s vnoučaty.

Pracovníci OSPODu mají hájit zájem dítěte, tzn.  usilovat o to, aby situace dospělých - rodičů - poznamenala jejich společné dítě, co nejméně. Bohužel se stává, že v takových situacích rodiče své dítě "nevidí", neohlíží se na něj. Stává se, že pracovník OSPODu bývá v takových případech vnímán jako nepřítel. Každý z rodičů si myslí, že pracovník OSPODu stojí na straně druhého rodiče. Postavení pracovníka OSPODu se Vám pokusíme  vysvětlit při prvním kontaktu.

Další informace k úpravě poměrů k nezl. dětem  Vám poskytneme v osobním kontaktu. Lze nás kontaktovat osobně, telefonicky, mailem, viz. web, sekce kontakty.

 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky