Právo shromažďovací | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Právo shromažďovací

Informace ke konání shromáždění občanů

Právo shromažďovat se slouží k výměně informací a názorů, případně vyjadřuje stanoviska a postoje. Veřejným shromážděním se rozumí schůze, pouliční průvody a manifestace, které jsou každému přístupné.

K veřejnému shromáždění není potřeba povolení státního orgánu, podléhá však oznamovací povinnosti.

Shromáždění se nesmí konat v okruhu do sta metrů od budov zákonodárných sborů a Ústavního soudu nebo od míst, kde jednají.

Kdo může veřejné shromáždění svolat?

Svolavatel, to je osoba starší 18 let, která má české státní občanství, za právnickou osobu ten, kdo je v této věci zmocněn jednat jejím jménem.

Co musí obsahovat oznámení?

  • účel shromáždění, den, místo konání, dobu zahájení a ukončení
  • předpokládaný počet účastníků
  • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména počet pořadatelů, způsob jejich označení
  • jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa, místo ukončení
  • jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště svolavatele, jde-li o právnickou osobu, pak název, sídlo, jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem
  • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele
  • koná-li se shromáždění pod širým nebem mimo veřejná prostranství, přiloží svolavatel souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku
  • má-li se shromáždění konat na dálnici, silnici nebo místní komunikaci, je svolavatel povinen předložit povolení příslušného silničního správního orgánu, vydaného v dohodě s dopravním inspektorátem.

Kdy a kam se oznámení podává?

Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně alespoň 5 dní předem (v odůvodněných případech může úřad přijmout oznámení i v kratší lhůtě) Městskému úřadu Králíky, odboru vnitřních věcí.

Správní poplatek se za podání oznámení o shromáždění neplatí.

Lze shromáždění zakázat či rozpustit?

Úřad shromáždění zakáže, porušuje-li zákony; popírají-li se nebo omezují práva občanů (např. rasový podtext); má-li se konat na místě, kde by účastníkům shromáždění hrozilo závažné ohrožení na jejich zdraví; koná-li se na ohlášeném místě jiné, dříve oznámené shromáždění; omezí-li shromáždění dopravu či zásobování a lze je konat jinde.
Úřad rozpustí shromáždění za podmínek stanovených v zákoně (koná-li se zakázané shromáždění, odchýlilo se od oznámeného účelu, páchají-li se trestné činy apod.).

Právní úprava

Zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění zák. č. 175/1990 Sb.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky