Pracovníci odboru a jejich agendy | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Pracovníci odboru a jejich agendy

Bc. Kamila Ferancová, referentka odboru   tlf. 465 670 862, 777 474 353

mail : k.ferancova@kraliky.eu

- vykonáva agendu sociální práce, vykonává funkci opatrovníka, je tajemnicí sociální komise

- vykonáva funkci sociálního kurátora pro dospělé

- vydává parkovací průkazy pro držitele průkazek ZTP, ZTP/P

 

Hana  Lipenská, DiS., referentka odboru  tlf. 465 670 866, 777 474 354

mail : h.lipenska@kraliky.eu

- zastupuje vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti

- vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí, tj. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,  vykonává agendu náhradní rodinné péče, zabývá se případy týraných a zneužívaných dětí,  je terénní sociální pracovnicí

- zastupuje Kateřinu Markovou, Dis. na agendě opatrovnictví

 

Kateřina Marková, DiS., referentka odboru tlf. 465 670 867, 777 474 365 

 mail : k.markova@kraliky.eu

 - vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí - kuratela pro mládež, zaměřuje se na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly  čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, je terénní sociální pracovnicí

- zastupuje Hanu Lipenskou DiS. na agendě opatrovnictví

Mgr. Tereza Jílková, referentka odboru tlf. 465 670 865, 603 295 814

mail : t.jilkova@kraliky.eu

- vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí, tj. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,   je terénní sociální pracovnicí

- zastupuje Kateřinu Markovou, DiS. na agendě sociální kurately 

 

Bc. Bohumír Strnad, vedoucí odboru tlf. 465 670 861, 773 276 123

mail : b.strnad@kraliky.eu

- vykonává funkci romského koordinátora, protidrogového koordinátora 
- vykonává funkci opatrovníka
- vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí, je terénním sociálním pracovníkem

- zastupuje Hanu Lipenskou DiS. na agendět náhradní rodinné péče, v případech týraných a zneužívaných dětí

- zastupuje Mgr. Terezu Jílkovou na agendě opatrovnictví

- zastupuje Bc. Kamilu Ferancovou na agendě sociální práce a sociálního kurátora

 

Mobilní telefonní spojení na pracovníky odboru je funkční  pouze v provozní době městského úřadu, operátor Vodafone.

V případech ohrožení zdraví, života nebo řádného vývoje dítěte kontaktujte tísňovou linku Policie ČR 158. Pokud policie vyhodnotí, že je třeba  v dané situaci kontatovat pracovníka SPOD, má k dispozici neveřejné číslo na pracovníka držícího pracovní pohotovost mimo pracovní dobu, včetně víkendů a státních svátků.   

 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky