Památková péče | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Památková péče zahrnuje soustavu činností a opatření, které směřují nejen k uchování kulturních památek, ale také nemovitostí nacházejících se v památkové zóně města Králíky, ačkoli nejsou kulturními památkami. Památková zóna města Králíky byla prohlášena na základě Vyhlášky ze dne 17. října 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, jejímž účelem je zajistit udržení kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot při rozvoji vybraných měst a obcí. Komplexní péče o velice cenný odkaz uměleckého a tvůrčího potenciálu a doklad společenského vývoje tvoří neodmyslitelnou součást hmotného prostředí i soudobého života, proto tedy jeho zachování a optimální uplatnění patří k jedněm z důležitých úkolů státu.

Na území obce s rozšířenou působností Králíky jsou zajišťovány opravy a údržby drobné architektury (pomníky, sochy, drobné stavby sakrální povahy apod.), je vedena agenda válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávána závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky, jejího prostředí nebo objektů, které nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v městské památkové zóně. V rámci výkonu památkové péče je také prováděna kontrola a dohled nad uvedenými činnostmi, jsou ukládána opatření k zajištění péče o kulturní památky či k odstranění závad a jsou vedena sankční a přestupková řízení při porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky