Otázky a odpovědi | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Otázky a odpovědi

V následujících řádcích najdete odpovědi na nejčastěji se opakující otázky: 

1) Kdy a kde se na vás mohu obrátit?
2) Co všechno PS poskytuje?
3) Mohu domluvit PS pro jinou osobu?
4) Za jakých podmínek se PS poskytuje a kdy ne?
5) Může mi být poskytována PS, i když nepobírám příspěvek na péči?
6) Jaké informace ode mne budete potřebovat?
7) Jak rychle je možné PS začít poskytovat?
8) Lze měnit rozsah PS?
9) Co když potřebuji pomoc, kterou PS neposkytuje?
10) Jak mohu získat byt v Domě s pečovatelskou službou?

 

1) Kdy a kde se na vás mohu obrátit? 

Obracet se na nás se svými dotazy můžete buď v pracovních dnech v době od 8 do 10 a od 13:30 do 15:00 hodin v kanceláři, která se nachází v Domě s pečovatelskou službou v ulici Na Křižovatce 193 v Králíkách (nedaleko vlakové zastávky, viz mapa), telefon 724 894 938, e-mail: css.kraliky@centrum.cz nebo v pracovních dnech v době od 6:30 do 15:00 hodin přímo na pracovnice pečovatelské služby, telefon 605 369 340 nebo 724 894 937. Prosíme Vás, abyste pro telefonický kontakt a získání informací o službě využívali na prvním místě kontakty na kancelář. Jistě pochopíte, že se naše pracovnice pohybují převážnou část své pracovní doby v terénu a jejich hlavním úkolem je péče o klienty, děkujeme.

2) Co všechno PS poskytuje?

Rozsah úkonů, které může PS poskytovat je přesně dán zákonem. Mezi nejčastěji využívané úkony naší PS však patří: dovoz oběda (obědy odebíráme ve Školní jídelně Moravská), úklid v domácnosti (běžný i větší sezónní – např. mytí oken), nákupy a pochůzky (na úřady, poštu, do lékárny, apod.). Dalšími úkony PS jsou praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři, případně odvoz vozem k lékaři (pouze v rámci Králík, nenahrazujeme dopravní zdravotní službu - sanitky), dále pak poskytujeme péči o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, oblékání, přesun na lůžko, pohyb po bytě, apod.), pomoc při úkonech osobní hygieny. Všechny úkony provádíme na základě individuálních potřeb uživatele a po vzájemné dohodě.
 

3) Mohu domluvit PS pro jinou osobu?

Nový zákon přichází se zcela novým přístupem k poskytování sociální služby (v našem případě PS) a tím je smluvní vztah, který může vzniknout pouze mezi uživatelem služby (tj. tím komu je PS poskytována) a poskytovatelem. Tudíž domluvit lze pouze informativní návštěvu pracovníka PS u osoby, které má být poskytována. Nicméně musí to být právě tato osoba, jenž se rozhodne, zda a v jakém rozsahu bude PS využívat, neboli jestli uzavře (podepíše) s poskytovatelem smlouvu. Jediná výjimka je u osob, které mají určeného opatrovníka, který je oprávněn v těchto otázkách jednat.

4) Za jakých podmínek se PS poskytuje a kdy ne?

PS lze dle zákona poskytovat pouze osobám, které mají sníženou soběstačnost buď z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, nebo rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. O tom, zda žadatel je takovou osobou, rozhoduje poskytovatel na základě informací, které získává přímo od žadatele během úvodní schůzky, tzv. šetření. Poskytovat PS nelze tam, kde by osoba nepatřila do výše popsané skupiny osob, tzn. pro poskytování sociální služby nejsou zákonné důvody. Sociální služby, tedy ani PS, nenahrazují jiné komerční služby, které jsou poskytovány lidem, kteří si pouze „nechtějí či neumějí“ dané úkony vykonávat sami (např. neexistuje u nich snížená soběstačnost).

5) Může mi být poskytována PS, i když nepobírám příspěvek na péči?

Ano, může. Příspěvek na péči je pouze jakýmsi „úředním potvrzením“ o snížené soběstačnosti určitého stupně, která je (viz. předchozí otázka) nutnou podmínkou pro poskytnutí PS. Z příspěvku pak je možné provádět úhradu za PS, protože Sociální služby Králicka (dříve DPS) jsou registrovaným poskytovatelem dle zákona. Nicméně to, že žadatel nemá přiznán příspěvek na péči, nebo o něj ani nežádal, ještě neznamená, že nemá sníženou soběstačnost, a proto, pokud na základě poskytnutých informací během úvodního šetření tuto sníženou soběstačnost prokáže, nic nebrání tomu, aby byla PS poskytována. Úhradu za poskytování PS pak takový uživatel hradí z vlastních prostředků. Výše úhrad za poskytování úkonů PS se řídí platným sazebníkem výše úhrad (viz. webové stránky města – www.kraliky.cz – Sociální služby Králicka – Pečovatelská služba – Podrobnější informace - v části Dokumenty).

6) Jaké informace ode mne budete potřebovat?

Pro to, aby bylo možné rozhodnout o poskytování PS budeme potřebovat základní informace o Vašem zdravotním stavu (nepožadujeme vyjádření lékaře). Dále pak informaci, zda jste nebo nejste příjemcem příspěvku na péči, jméno praktického lékaře (pouze pro případ náhlých zdravotních komplikací, kdyby bylo nutné přivolat lékařskou pomoc) a kontaktní informace na nejbližší rodinné příslušníky (případně osoby, které je možno informovat v případě nenadálé situace). Dále pak osobní údaje nutné k sepsání smlouvy.

7) Jak rychle je možné PS začít poskytovat?

PS lze začít poskytovat na základě sepsané smlouvy. Stručně řečeno, podpisu smlouvy musí předcházet úvodní schůzka v domácnosti žadatele, jejíž výstupem je, v případě dohody, písemná žádost o poskytnutí PS, která obsahuje i požadavek na poskytování konkrétních úkonů PS. Na základě tohoto šetření a písemné žádosti vystaví pracovník SSK (dříve DPS) smlouvu, která nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a tímto dnem může být PS uživateli poskytována.

8) Lze měnit rozsah PS?

Ano, rozsah poskytovaných úkonů lze měnit písemnou formou (patřičný formulář poskytne pečovatelka). V případě zlepšení zdravotního stavu uživatele služeb je možné některé služby přestat využívat, či naopak. V případě potřeby lze smlouvu o poskytování PS kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.

9) Co když potřebuji pomoc, kterou PS neposkytuje?

V případě, že požadujete službu, kterou SSK neposkytuje, nabídneme Vám služby jiného poskytovatele, který je schopen Vám pomoci, pokud takový v našem regionu působí. Informace o dalších sociálních službách působících v našem regionu najdete v sekci Sociální služby Králicka - Služby dostupné v regionu (katalog služeb) a nebo v sekci Sociální služby Králicka - Online katalog sociálních služeb Pardubického kraje

10) Jak mohu získat byt v Domě s pečovatelskou službou?

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nespadá do kompetence Sociálních služeb Králicka, ale Rady města Králíky, která také vydala pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, a která schválilo Zastupitelstvo města Králíky pod číslem ZM/2009/05/087. Podrobnosti najdete v Pravidlech pro pronajímání bytů v Domech s pečovatelskou službou. Formulář žádosti o pronájem bytu v DPS najdete zde nebo v sekci Formuláře ke stažení.

Mgr. Martin Hejkrlík - ředitel SSK 

aktualizováno: 4.1.2013

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky