Odpadové hospodářství | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Odpadové hospodářství

Pavel Brandejs              tel: 465 670 882      * p.brandejskraliky.eu

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech, odbor:

 • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro původce odpadů, který produkuje méně než 100 t nebezpečných odpadů za rok, žádost se podává volnou formou, v žádosti je třeba uvést:

a) obchodní firmu nebo název, právní  formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou;  jméno a příjmení,  obchodní firmu, bydliště a místo  podnikání,  liší-li  se  od  bydliště,  je-li  žadatel fyzickou osobou, b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,c) jméno,  příjmení a  místo trvalého  pobytu nebo  pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,d) kopii podnikatelského oprávnění  (např. živnostenský list) nebo kopii  výpisu  z  obchodního  rejstříku  nebo  kopii  zřizovací listiny žadatele,e) seznam  nebezpečných odpadů  podle Katalogu  odpadů, se kterými  bude nakládáno, odhad jejich množství  za rok a místa a způsoby  nakládání s nimi. 

V roce 2013 bylo v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech upraveno ustanovení § 16 odst. 3 tak, aby se povinnost původce odpadu získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nevztahovala na shromažďování odpadu. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady tak musí původce v souladu s definicí nakládání s odpadem získat v případě, že odpad skladuje nebo jej upravuje. Shromažďování odpadů je definováno jako krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Jejich skladování je vymezeno jako přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. Vzhledem k tomu, že v případě shromažďování odpadů není přesně stanovena maximální doba, po kterou mohou být na shromažďovacím místě odpady soustředěny, není možné rozdíl mezi skladováním a shromažďováním vymezit z časového hlediska. Za rozhodující není možné považovat ani to, zda je zařízení určeno ke skladování odpadů dle zvláštního zákona či výrobní specifikace. Jak místo určené dle stavebního zákona ke skladování odpadů, tak mobilní sklady odpadů určené k tomuto účelu dle výrobní specifikace, mohou být původcem odpadů užívány k shromažďování odpadů. Určujícím rozdílem mezi shromažďováním a skladováním odpadů u původce je tedy to, zda jsou odpady soustředěny v místě jejich vzniku či na místě jiném. Místo vzniku je nezbytné chápat jako celý areál provozovny obdobně jako v § 40 odst. 1 zákona o odpadech. Pokud jsou nebezpečné odpady přepraveny do jiné provozovny původce, jejich soustřeďování v této provozovně musí splnit podmínky pro skladování odpadů včetně souhlasu podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

Z výše uvedeného vyplývá, že původce odpadů musí nadále získat souhlas pro nakládání s odpady v provozovně, kde jsou odpady skladovány, tedy soustřeďovány a která není místem jejich vzniku, či jsou zde odpady upravovány a provozovna není zároveň zařízením podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

 • Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi

V roce 2012 dochází s zásadní změně v dosavadním postupu při ohlašování produkce odpadů za uplynulý rok. Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na ORP Králíky!!! Stručný postup při ohlašování je tento: 

1) Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li s odpady v roce 2011, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb.).

Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

2) Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP, kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2011_A_S vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz).

3) Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat!!! Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/registrace.html.  Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese http://www.cenia.cz.

4) Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

http://hlaseni.inisoft.cz;

http://odpady.inisoft.cz;

5) Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

a) Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

b) On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP). Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (viz bod 1) se podává na ORP Králíky na elektronickou adresu kraliky@kraliky.eu nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Důležité je, aby byly elektronicky zaslané dokumenty autorizovány!!! 6) Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:

I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.

 III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci – vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů. Více k autorizaci naleznete na stránkách https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ ohlasovaci-povinnost/strucny-navod/Autorizace.html.

7) Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více na internetové adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ ohlasovaci-povinnost/plna-moc.html.

 • Vydává vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady a k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby

Vyjádření je součástí souhrnného stanoviska, které vydává stavební úřad, není tedy třeba žádat na odboru ŽP, o vyjádření odboru ŽP požádá stavební úřad v rámci vypracování souhrnného stanoviska.

Předpisy související se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech:

 • 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 • 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • ZP28/2002 k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
 • ZP24/2002 k odběru vzorků z "maloolejových vypínačů" vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • 384/2001 Sb. o nakládání s PCB
 • 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
 • 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 • 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadůZP31/2001 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů na zelený seznam

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky