Odbor výstavby a technické správy | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Odbor výstavby a technické správy

Pracovníci na odboru:

Jméno E-mail Telefonní číslo
Bc. Pavel Šverák p.sverakkraliky.eu +420 465 670 751
vedoucí odboru, technická správa nemovitostí, investice
 
Bc. Veronika Sedláková v.sedlakovakraliky.eu +420 465 670 753
zástupce vedoucího odboru, komunikace v samostatné i přenesené působnosti, veřejné zakázky
 
Herbert Holly h.hollykraliky.eu +420 465 670 752
odborný referent ,technická správa nemovitostí a sítí
 
Andrea Holková a.holkovakraliky.eu +420 465 670 754
odborná referentka, památková péče a dotace
 

Jsme Vám k dispozici v úředních hodinách, po předchozí domluvě i mimo uvedené časy.


 

Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Památková péče

Památková péče zahrnuje soustavu činností a opatření, které směřují nejen k uchování kulturních památek, ale také nemovitostí nacházejících se v památkové zóně města Králíky, ačkoli nejsou kulturními památkami. Památková zóna města Králíky byla prohlášena na základě Vyhlášky ze dne 17. října 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, jejímž účelem je zajistit udržení kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot při rozvoji vybraných měst a obcí. Komplexní péče o velice cenný odkaz uměleckého a tvůrčího potenciálu a doklad společenského vývoje tvoří neodmyslitelnou součást hmotného prostředí i soudobého života, proto tedy jeho zachování a optimální uplatnění patří k jedněm z důležitých úkolů státu.

Na území obce s rozšířenou působností Králíky jsou zajišťovány opravy a údržby drobné architektury (pomníky, sochy, drobné stavby sakrální povahy apod.), je vedena agenda válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávána závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky, jejího prostředí nebo objektů, které nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v městské památkové zóně. V rámci výkonu památkové péče je také prováděna kontrola a dohled nad uvedenými činnostmi, jsou ukládána opatření k zajištění péče o kulturní památky či k odstranění závad a jsou vedena sankční a přestupková řízení při porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na území obce s rozšířenou působností Králíky, tedy na území obcí Dolní Morava, Králíky (včetně místních částí), Lichkov, Mladkov a Červená Voda se vyskytuje nespočet objektů místního kulturního významu, 84 movitých kulturních památek a 48 nemovitých kulturních památek, z čehož bude brzy vyjmut poutní areál Hora matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který se od 1. července 2018 stává národní kulturní památkou.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad

Určitě znáte a také v každodenním životě používáte zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jinak nazývaný jako zákon o silničním provozu. Tímto zákonem se řídíte, ať už jdete pěšky nebo jedete autem.

Méně známým, nicméně také důležitým je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který mimo jiné upravuje kategorizaci pozemních komunikací, stavbu pozemních komunikací a mostů, podmínky užívání a jejich ochranu, upravuje práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a dále upravuje výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady. Náš silniční správní úřad má ve svěřené pravomoci výkonu státní správy silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na území obce s rozšířenou působností Králíky (tedy také obcí Červená Voda, Mladkov, Lichkov a Dolní Morava ).

Do naší působnosti patří například povolování uzavírek a nařizování objížděk. Tato, především pro motoristickou veřejnost nemilá skutečnost, reflektuje potřeby správců komunikací a jejich vlastníků, vlastníků inženýrských sítí, zhotovitelských firem aj., kdy je nutné na základě žádosti určitou pozemní komunikaci částečně nebo zcela uzavřít. Vedení správního řízení a vydání rozhodnutí o povolení uzavírky s případným nařízením objížďky je činností silničního správního úřadu. Pro lepší představu uvedeme několik praktických příkladů žádostí o uzavírky – např. konání poutí, výstavba nových komunikací, rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace, oprava plynovodu, rekonstrukce komunikací, výstavba chodníků, opravy a výstavby mostů, dětské dny, jeřábnické práce, běžecké akce, festivaly, uzavírky z důvodů havárií na inženýrských sítích a mnoho dalších akcí, které se dotýkají účastníků silničního provozu. O plánovaných uzavírkách a omezeních ve vašem okolí se můžete dozvědět na webových stránkách www.kraliky.eu, úřední desce a také na webových stránkách www.dopravniinfo.cz, kam se veškeré uzavírky povinně ze zákona zadávají (databáze obsahuje uzavírky z celého území republiky). Na stránkách www.dopravniinfo.cz si můžete do vašich mobilních přístrojů stáhnout aplikaci, ve které budete mít na cestách informace o dopravních omezeních vždy při ruce. Dále také doporučujeme, předtím, než budete vyrážet na cestu, shlédnout zmíněné webové stránky, ať vás žádné uzavírky nepřekvapí. Zákon stanoví, že nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. Proto je snahou silničního správního úřadu povolovat uzavírky tak, aby trvaly po co nejkratší dobu. A také z tohoto důvodu k žádostem o uzavírku většího rozsahu žadatel předkládá harmonogram stavebních prací. Silniční správní úřad před vydáním rozhodnutí žádost projednává s vlastníky pozemních komunikací a s vlastníky pozemních komunikací, po nichž mají být vedeny objížďky, dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a také s Policií České republiky. Vydané rozhodnutí o povolení uzavírky nebo nařízení objížďky silniční správní úřad dále oznamuje Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušným poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a provozovatelům linkové dopravy.

Činnosti spojené se samostatnou působností pro město Králíky

Odbor VTS v samostatné působnosti zajišťuje správu majetku např. budov a staveb, pozemních komunikací, veřejného osvětlení aj., který není svěřen jinému právnímu subjektu. Pokud je majetek spravován na základě smlouvy jiným subjektem, připravujeme ve spolupráci s jinými subjekty znění a obsah těchto smluv před jejich samotným schválením v příslušných orgánech města. Jedná se například o smlouvy na provádění zimní údržby komunikací vč. provádění jejich letního čištění, dále smlouvy na provoz veřejného osvětlení, provoz WC, koupaliště, plakátovacích ploch, dodávky tepla aj.. Samozřejmě také kontrolujeme plnění těchto smluv.

Dále také:

- Zpracováváme návrh ročního plánu investičních akcí města a spolupracuje s vedením města a odborem finančním na návrhu finančního zajištění investičních akcí města.

- Připravujeme a zabezpečujeme realizaci investičních akcí města s přípravou podkladů pro rozhodování orgánů města v této oblasti a zajišťujeme předání dokončených investic příslušným správcům nebo uživatelům.

- Zabezpečujeme potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města.

- Zpracováváme žádosti města o dotace z veřejných rozpočtů na investiční výstavbu.

- Zabezpečujeme řádný průběh zadávání veřejných zakázek města týkajících se investiční výstavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

- Zajišťujeme energetický management v provozovaných jednotkách města.

- Zpracováváme podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic a veřejných prostranství.

- Spolupracujeme při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky