Odbor majetkový | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Odbor majetkový

činnosti odboru:

 • na úseku bytového hospodářství přijímá žádosti o pronájem volných městských bytů, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti, připravuje podklady pro soudní řízení v této oblasti, předává správci bytového fondu podklady pro evidenci městských bytů a nájemních smluv na byty
 • vede evidenci majetku města a odsouhlasuje ji s účetnictvím vedeným finančním odborem, připravuje podklady  - předpisy plateb u pozemků a ostatních nemovitostí města a podklady pro zúčtování účetních operací, zavádí na základě podkladů předaných odborem výstavby a technické správy dokončené investice do evidence majetku města včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí, zabezpečuje provedení inventarizace majetku města
 • zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních nároků
 • zodpovídá za zpracování majetkoprávních smluv, vede jejich evidenci a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti
 • spravuje movitý a nemovitý majetek města a kontroluje správu nemovitého majetku města, kterou vykonávají jiné právní subjekty
 • zajišťuje pojištění majetku města, vede evidenci pojistných událostí, zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v těchto věcech
 • zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města a zajišťuje činnosti spojené se zástavním právem města
 • zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města a zajišťuje činnosti spojené se zřizováním věcných břemen a jiných věcných práv
 • zpracovává a podává za město přiznání daně z nabytí nemovitostí a na základě pověření je podepisuje
 • na základě pověření zastupuje město, vlastníka nemovitého majetku, jako účastníka řízení v řízeních dle stavebního zákona, zákona o vodách, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o pozemních komunikací, a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako účastníka uvedených správních řízení
 • zodpovídá za zveřejňování záměrů dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky