Odbor organizační a správní | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Odbor organizační a správní (OOS)


Vedoucí odboru, školství
Ing. Jan Divíšek
 
465 670 721 j.divisekkraliky.eu

Spisová služba, podatelna
Helena Vachovcová
 
465 670 701 h.vachovcovakraliky.eu

Vnější vztahy města, protokol
Jitka Prausová
 
465 670 705 j.prausovakraliky.eu

Informační sítě a komunikace
Ing. Roman Švéda
 
465 670 706 r.svedakraliky.eu

Informační sítě a komunikace
Milan Moravec
 
465 670 802 m.moraveckraliky.eu

Mzdová účetní, personalistika
Bc. Irena Gáblerová
 
465 670 707 i.gablerovakraliky.eu

Matrika, státní občanství
Jitka Maixnerová
 
465 670 734 j.maixnerovakraliky.eu

Specialista
Mgr. Denisa Černohousová
 
465 670 723 d.cernohousovakraliky.eu

 

činnost odboru:

 1. Zabezpečuje vztahy s veřejností a se sdělovacími prostředky.
 2. Eviduje korespondenci a jiné písemnosti starostky a místostarosty a podle jejich pokynů je vyřizuje.
 3. Organizačně zajišťuje záležitosti spojené s činností starostky, místostarosty a tajemníka.
 4. Zodpovídá za zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva.
 5. Spolupracuje při přípravě zasedání zastupitelstva a schůzí rady, zajišťuje především kompletaci a rozesílání podkladů pro tato jednání, zajišťuje vyhotovení listiny přítomných na zasedání zastupitelstva, vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady a zajišťuje nakládání s nimi.
 6. Vede evidenci usnesení zastupitelstva, rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů.
 7. Podílí se na zabezpečení úřadu.
 8. Podílí se na zajišťování vybavení kanceláří, kancelářských potřeb a oprav zařízení kanceláří úřadu.
 9. V samostatné působnosti na úseku kultury organizačně zabezpečuje kulturní a společenské akce pořádané městem a zajišťuje organizační záležitosti týkající se účasti představitelů města na ostatních kulturních a společenských akcích.
 10. V samostatné působnosti na úseku kultury zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města, jako zřizovatele muzeí, knihoven a kulturních zařízení, zejména předkládá návrhy na stanovení platů a odměn u vedoucích pracovníků, zpracovává návrhy zřizovacích listin, včetně změn a dodatků a vede jejich evidenci, organizačně a administrativně zajišťuje výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů těchto organizací.
 11. V samostatné působnosti vede majetkovou evidenci sbírkových předmětů ve vlastnictví města (vyjma sbírek spravovaných organizacemi zřízenými nebo založenými městem), provádí jejich kontrolu a zajišťuje jejich inventarizaci.
 12. V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města ve věcech čestného občanství města a dalších ocenění.
 13. V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města týkající se poskytování dotací (mimo oblast sociálních služeb) a zajišťuje veřejnosprávní kontrolu dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, u příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté z rozpočtu města na základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v této oblasti s výjimkou následné kontroly použití dotací u cizích subjektů.
 14. V samostatné působnosti zajišťuje vydávání městského tisku, neperiodických publikací a propagačních materiálů, zajišťuje plnění povinností města jako vydavatele dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje plnění povinností města jako výrobcem audiovizuálního díla dle zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje záležitosti týkající se a výkonu autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Zajišťuje vedení kroniky města.
 16. V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města týkající se projektů na podporu turistického ruchu v regionu.
 17. V samostatné působnosti v oblasti tělovýchovy zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v oblasti tělovýchovy a sportu.
 18. V samostatné působnosti v oblasti tělovýchovy připravuje a organizuje tělovýchovné a sportovní akce pořádané městem nebo s jeho účastí.
 19. V samostatné působnosti na úseku školství zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města, jako zřizovatele škol a školských zařízení, zejména předkládá návrhy na stanovení platů a odměn u vedoucích pracovníků, zpracovává návrhy zřizovacích listin, včetně změn a dodatků a vede jejich evidenci, organizačně a administrativně zajišťuje výběrová řízení na obsazení funkce ředitele škol a školských zařízení.
 20. V samostatné působnosti na úseku školství zajišťuje plnění úkolů obce v oblasti  výkonu územní samosprávy ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti.
 21. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto zákona.
 22. V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní delikty podle § 105a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů.
 23. V přenesené působnosti v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu provádí kontrolu a projednává správní delikty podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
 24. Zajišťuje spisovou službu a a archivační činnost úřadu.
 25. Zajišťuje příjem a odesílání poštovních zásilek, třídí zásilky, vede evidenci došlých a odeslaných zásilek podle spisového a skartačního řádu a zajišťuje kurýrní službu.
 26. Zajišťuje provoz telefonní ústředny úřadu.
 27. Zajišťuje komplexní mzdovou agendu zaměstnanců úřadu, zaměstnanců města nezařazených do úřadu a členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, v jejímž rámci také zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění a evidenci pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění a zdravotního pojištění, zpracovává veškeré mzdové statistické výkazy.
 28. Provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pro zaměstnance města.
 29. Zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců úřadu a ostatních zaměstnanců města, včetně evidence jejich pracovní doby.
 30. Vede evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města.
 31. Zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke vzdělávání úředníků podle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
 32. Vede evidenci zájemců o zaměstnání u města.
 33. zabezpečuje provoz veškeré kancelářské, výpočetní a telefonní techniky úřadu.
 34. Zajišťuje provoz elektronické podatelny.
 35. je gestorem užívání počítačových programů na úřadě,
 36. zajišťuje provoz telefonních sítí
 37. zajišťuje nákup, správu a údržbu hardware a software na všech pracovištích úřadu
 38. vytváří koncepci využívání informačních technologií
 39. zabezpečuje tvorbu a rozvoj městského informačního systému, včetně koordinace mezi jednotlivými uživateli MIS
 40. vytváří a vede informační systémy ve veřejné správě, zajišťuje návrh počítačové sítě a její provoz
 41. provádí metodickou činnost pro zaměstnance města při používání výpočetní techniky
 42. zabezpečuje technologickou funkčnost internetových stránek města, připojení na internet a elektronickou komunikaci
 43. zabezpečuje osobní údaje v informačních systémech podle právních předpisů o ochraně osobních údajů a o utajovaných skutečnostech
 44. zabezpečuje úkoly vyplývající z právních předpisů o informačních systémech veřejné správy (zejména zákon č. 365/2000 Sb.)
 45. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.
 46. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 47. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
 48. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 49. Dle § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ověřuje správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis z Rejstříku trestů a totožnost žadatele a zasílá jej Rejstříku trestů.
 50. Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních výstupech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů (Czech POINT).
 51. Zajišťuje a koordinuje realizaci klíčových aktivit v oblasti strategického plánování a řízení.

Právní agenda

 1. Právní služby a projednávání a rozhodování ve věcech přestupků jsou zajišťovány externí smlouvou s advokátem.
 2. V oblasti soukromého práva právník poskytuje:

a)   právní pomoc a právní stanoviska pro orgány města a zaměstnance úřadu,

b)   zpracování smluv, včetně podkladů pro jednání orgánů města (důvodové zprávy, návrhy usnesení),

c)   ostatní záležitosti dle zadání orgánů města.

d)   zpracování žalob a zastupování města u soudu.

 1. Zajišťuje výkon přenesené působnosti v rozsahu svěřeném zvláštnímu orgánu obce (Přestupkové komisi města Králíky) dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech, které nejsou v působnosti jiných odborů úřadu.
 3. V oblasti veřejného práva poskytuje právní pomoc a zpracovává právní stanoviska pro orgány města a zaměstnance úřadu.
 4. Poskytuje zaměstnancům úřadu a orgánům města konzultace a právní stanoviska v oblasti správního práva, sjednocuje postupy úřadu v této oblasti.
 5. Připravuje návrhy veřejnoprávních smluv, včetně návrhů jejich změn a zrušení.
 6. Komunikace s advokátem je zajištěna jeho úředními hodinami na úřadě ve dnech středa a pátek.

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky