Ochrana ovzduší | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Ochrana ovzduší

Renata Macošková        tel: 465 670 883      * r.macoskovakraliky.eu

Pracovní náplň úseku vychází ze zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, odbor zejména :

 
  • Eviduje střední a malé zdroje znečištění ovzduší

Provozovatel středního stacionárního zdroje ( od 0,2 MW do 5 MW ) je povinen zpracovat z údajů provozní evidence souhrnnou provozní evidenci u každého provozovaného stacionárního zdroje za kalendářní rok a předat ji Městskému úřadu, odboru životního prostředí do 15. února následujícího roku.  Formulář souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší je možné si vyzvednout na odboru životního prostředí Městského úřadu Králíky.  Formulář je dostupný i na Internetu Ministerstva životního prostředí. 

 

  • Vyměřuje poplatky malým a středním zdrojům znečištění

Provozy malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro podnikatelskou činnost podléhají poplatkům od 50 kW, mimo těch zdrojů, které používají jako paliva koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % 

  • Kontroluje dodržování souvisejících předpisů

Dle § 12 zákona o ovzduší provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování jsou povinni neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti, dle §  50 citovaného zákona orgán obce kontroluje přípustnou míru obtěžování kouřem a zápachem a za nedodržení ukládá pokuty.   

Předpisy související se zákonem 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší: 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu 354/2002 Sb. , kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a uvádění emisních inventur a emisních projekcí 350/2002 Sb. , kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky