Obecné informace | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Obecné informace

Pečovatelskou službu pro občany Králík a integrovaných obcí zajištuje Město Králíky prostřednictvím své organizační složky, která nese název Sociální služby Králicka (dále jen "SSK"), jejíž dřívější název byl Dům s pečovatelskou službou (DPS), a která je tzv. poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pečovatelskou službu je možné poskytovat také občanům dalších obcí náležejících do správního obvodu města Králíky jakožto obce s rozšířenou působností (ve smyslu §66 zákona o obcích). Zde je ale nutná uzavřená smlouva mezi zřizovatelem (městem Králíky) a danou obcí (Červená Voda, Dolní Morava, Mladkov, a Lichkov).  

Ode dne 8.6.2007 je  SSK (dříve DPS) registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který má zaregistrovanou Pečovatelskou službu dle zákona č. 108/2006 Sb. (Č.j.: KrÚ 26749/2007). Více na internetových stránkách oficiálního internetového Registru poskytovatelů sociálních služeb (zde).

Co je to pečovatelská služba (§40 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb.):
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.

Úkony poskytované pečovatelskou službou (§40 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.):
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kromě těchto úkonů je povinností všech poskytovatelů sociálních služeb, tedy i poskytovatelů pečovatelské služby, zajistit také základní sociální poradenství, které poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Více informací:
Sociální služby [Na serveru MPSV ČR]
Sociální služby [Na integrovaném portálu MPSV ČR]

 

 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky