Nejčastěji vyřizovaná agenda | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Nejčastěji vyřizovaná agenda

·          prodej obecního majetku

upraven Pravidly pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  a dále zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-          prodej majetku schvaluje orgán města – zastupitelstvo
-          k majetkové operaci je zpracována důvodůvá zpráva a veden příslušný spis

projednávání:

-          na základě žádosti, podnětu, návrhu, atd. provede MO příslušné řízení 
–     MO zajistí závazná stanoviska dotčených odborů MěÚ, zajistí vypracování znaleckého posudku 
-          předložení k projednání do rady města, která postoupí věc k projednání zastupitelstvu města, 
      včetně návrhu ceny
-          zastupitelstvo města rozhoduje o záměru prodeje obecního majetku a zároveň schvaluje kupní cenu
-          zveřejnění majetku po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce MěÚ
-          schválení prodeje majetku konkrétnímu žadateli včetně ceny
-          vypracování kupní smlouvy a zajištění vkladu 
-          po převodu majetku zajistí MO vyřazení z evidence majetku a přiznání dani z nabytí nemovitosti. 
 
·          pronájem městských bytů
-     upraven Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky, 
 zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějích předpisů
 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-     pronájem městských bytů schvaluje rada města

-     nabídka nájmu městského bytu se provede zveřejněním oznámení o nájmu volného bytu na úřední desce MěÚ Králíky (oznámení - karta volného bytu)

-      s kterým žadatelem bude uzavřena nájemní smlouva rozhoduje rada města s přihlédnutím k pořadí žadatelů podle tzv. bodového systému.

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky