Občanské průkazy | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Občanské průkazy

 

Pozor, od 1.7.2018 dochází ke změnám - podrobné informace naleznete zde


 

Vyřízení nového občanského průkazu

 

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Jak by měl občan postupovat?

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Kde si můžete požádat o nový občanský průkaz

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 • v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence občanských průkazů nebo z evidence cestovních dokladů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Převzetí občanského průkazu

 • občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu,
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává se při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód).

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

 

Odkazy
• Bližší informace na stránkách MV ČR

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu

Byl Vám Váš platný občanský průkaz odcizen nebo jej nemůžete najít? To je situace, která může v životě potkat kohokoliv z nás. Jak v takové situaci postupovat?

Občan je povinen:

 • s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
 • ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly výše uvedené skutečnosti; v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
 • v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu může :

 • držitel občanského průkazu, za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
 • opatrovník - za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý jednat v dané věci,
 • podpůrce nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana na základě smlouvy o nápomoci bylo schváleno soudem.

Jaký je postup řešení této životní situace

 • Občan se osobně dostaví ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na příslušný úřad (obecní úřad s rozšířenou působností, matriční úřad, odcizení může ohlásit na Policii ČR).
 • Provede písemné ohlášení ztráty nebo odcizení (pokud nebylo učiněno u jiného orgánu, např. na policii nebo u jiného příslušného úřadu). Občanovi je vydáno Potvrzení o občanském průkazu, které platí 2 měsíce, není veřejnou listinou a nenahrazuje občanský průkaz (není tzv. náhradním dokladem totožnosti).

Upozornění: Pokud je občanem ohlášena ztráta nebo odcizení OP, je den ohlášení této události dnem skončení jeho platnosti a zpětně nalezený OP je ze zákona o občanských průkazech již neplatný a nemůže být vrácen. Občan si musí požádat o vydání nového OP.

Jaká sankce mi hrozí v případě nesplnění povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a také tím, že neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku také tím, že prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásila. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

K řízení o přestupcích je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

Jak budu postupovat dál

 • Občan je povinen po ohlášení této události požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.
 • Při podání žádosti je občan povinen prokázat svoji totožnost.
 • V případě ztráty nebo odcizení OP lze na žádost vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platností na 1 měsíc od data vydání.

Tato žádost se podává současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji místně příslušnému úřadu dle místa trvalého pobytu.

Co musím předložit :

 • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
 • 2 fotografie (podle stanoveného vzoru, musí být aktuální),
 • potvrzení o občanském průkazu (pokud byla ohlášena ztráta u jiného úřadu než u toho, který bude vydávat nový OP),
 • Případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v registru obyvatel evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů.

Poplatky, termíny

Za vydání nového občanského průkazu po ztrátě nebo odcizení je správní poplatek 100,- Kč.

Nový občanský průkaz je vydán do 30 dnů.

Za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc je správní poplatek 100,- Kč a vydá jej obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Další pokyny a činnost

Je stejná, jak při vyřizování nového OP ze zákonem stanovených důvodů.

 
 
 
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky