Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku

1. Cíl koncepce

Koncepce chce být návodem k dosažení stavu, kdy se Králíky stanou přirozeným a prosperujícím centrem celoroční turistiky v mikroregionu a kdy jejich zprvu lokální význam bude tuto oblast přesahovat tak, aby se Králíky a jejich bezprostřední okolí staly vyhledávaným turistickým cílem pro klientelu nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

2. Výchozí podmínky

Město Králíky a jeho bezprostřední okolí nabízí návštěvníkům pestrou nabídku turistických produktů uspokojující širokou zájmovou škálu - od ryze historické po vrcholový sport. O tomto faktu rozhodují následující předpoklady:
- zeměpisná poloha v nejjižnější části Kladské kotliny, obklopené pohořím Suchého vrchu, Jeřábu a Králického Sněžníku, nedotčená příroda okolních lesů, svažitost terénu umožňující výstavbu nových lyžařských vleků,
- městská památková zóna s živým poutním místem na Hoře Matky Boží,
- existence linie těžkých opevnění z let 1936-38 s vojenským muzeem, podzemní pevností Hůrka a tvrzí Bouda,
- zachovalý krajinný ráz, přitažlivý pro cykloturistiku, letní a zimní pěší turistiku,
- raritou je vrch Klepý - evropské rozvodí tří moří,
- blízkost horského střediska na Dolní Moravě s volnými ubytovacími kapacitami v letním období,
- blízkost osady Vysoká a možnost rozvoje schubertovské tradice,
- blízkost státní hranice s Polskem a možnost nabídnout turistické produkty také na území Kladska,
- společenské a kulturní akce přesahující rámec mikroregionu (karneval, Cihelna, rockový festival, tématické trhy, řezbářské a malířské plenéry, setkání Králíků v Králíkách apod.),
- možnost sportovního vyžití návštěvníků, popřípadě využití zařízení pro přípravu vrcholových sportovců ve městě (sportovní areál u ZŠ Moravská, fotbalové stadiony apod.),
- možnost sportovního a rekreačního rybaření na tekoucí pstruhové i stojaté vodě.

3. Sportovní vyžití - aktivity a zařízení

3.1 Současný stav
Nabídka sportovních aktivit tvoří důležitou součást nabídky cestovního ruchu, kterou potencionální návštěvníci vyhledávají a očekávají. Vedle aktivit provozovaných v přírodním prostředí (v létě cykloturistika a pěší turistika, v zimě sjezdové lyžování a běh na lyžích) je třeba vytvořit podmínky i pro aktivity provozované ve sportovních zařízeních v majetku města nebo jiných subjektů.
Dnešní stav těchto zařízení je zastaralý a nedostačující; nepřesvědčí tedy možného turistu k návštěvě právě naší oblasti. Město vlastní 2 tělocvičny (sokolovna – velmi stará s nevyhovujícími hygienickými podmínkami, tělocvična u ZŠ 5. května – novější, ovšem nevyhovující svými rozměry a kapacitou), dále nedokončený sportovní areál s přírodním kluzištěm (lze využívat i v letní sezóně pro in-line hokej), volejbalovými kurty a víceúčelovým hřištěm. Absentují jakékoliv plochy pro volnočasové aktivity malých dětí (dětský park či hřiště s houpačkami, skluzavkou apod.).

3.2 Nabídky přírodních aktivit
Sportovní aktivity provozované v přírodě k nám budou i v budoucnu lákat mnoho turistů – přírodní zajímavosti našeho kraje jsou zřejmé. Je zapotřebí dále zkvalitňovat servis s těmito aktivitami spojený:

3.2.1 Zimní sezóna: 
- kvalitní úprava běžeckých tratí, jejich značení a zanesení do map (areál kolem Jeřábu s možnou úpravou tratí až k Severomoravské chatě, propojení zimního střediska na Dolní Moravě s tímto areálem – v součinnosti s okolními obcemi)
- výstavba areálu pro sjezdové lyžování pod klášterem (dřívější zastaralý vlek nahradit novým a vystavět zázemí (občerstvení s toaletami, prodej permanentek apod.).

3.2.2 Letní sezóna:
- další rozšíření značení stávajících turistických tras a cyklotras 
- budování cyklostezek jako alternativy pro jízdu po hlavních silnicích, která se stává stále více nebezpečnou (cyklostezka podél toku řeky Tichá Orlice v úseku Králíky – Mladkov – Jablonné n. Orl. – Letohrad).
- zlepšení zázemí a nutného servisu spojeného s těmito druhy turistiky (půjčovna a opravna kol, občerstvení apod.)

3.3 Sportovní aktivity provozované v městských zařízeních:

3.3.1  Víceúčelový sportovní areál při ZŠ Moravská (dostavba)
- atletické dráhy, povrchy hřišť, zázemí – šatny, WC, sprchy, společenská klubová místnost.

3.3.2  Nová tělocvična (nová stavba, popř. přestavba)
- vedle stávající sokolovny je prostor vhodný ke stavbě nové tělocvičny – zařízení, které bude svými parametry splňovat požadavky na pořádání sportovních soutěží alespoň na národní úrovni. Stávající sokolovnu buď opravit nebo přebudovat k výše uvedeným účelům.

3.3.3  Krytý bazén
- krytý bazén by se stal lákadlem, které by k nám přitahovalo turisty z širšího okolí (nejbližší kryté bazény má Šumperk, Zábřeh, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, vzdálené minimálně 30 km) a byl by současně zázemím pro hotelové hosty v zimním středisku Dolní Morava. Omezujícím faktorem mohou být jeho vysoké provozní náklady.


3.4 Ostatní sportovní zařízení a prostory pro volnočasové aktivity
- město nemůže provozovat veškerá sportovní zařízení samo. Musí zde napomoci soukromý podnikatelský sektor a dobudovat potřebné zázemí (bowlingové dráhy, squashové kurty apod.). Je však třeba pobídkami napomoci tvorbě těchto zařízení.

4. Kulturní a společenské vyžití

4.1 Propagování kulturního dědictví města a regionu jako důležitého produktu turistiky
  
4.1.1 Poutní místo na Hoře Matky Boží – barokní skvost regionu
- návaznost na stálou výstavu v Králíkách – Kladské baroko
- navrácení soch z Vraclavi a zápůjčka dalších předmětů z regionu Kladska
- spolupráce a návaznost na poutě konané v areálu kláštera (koncerty…)
- využít siluety kláštera k propagaci regionu

4.1.2 Fortifikační památky
KPO. Jeden z nejnákladnějších projektů v Pardubickém kraji, Králická pevnostní oblast, jejímž centrem bude Vojenské muzeum Králíky, počítá s podporou EU. Vznikne muzeum o životě lidí mezi světovými válkami propojené sítí cyklotras a záchytných parkovišť. Projekt by se měl zapojit do společného česko-polského projektu Pevnostních systémů při Dolnosudetské cestě a měl by přinést cca 50 pracovních příležitostí zejména v infrastruktuře cestovního ruchu. Úspěšnost projektu závisí na vzájemné spolupráci všech zainteresovaných subjektů.
V rámci propagace regionu se jedná o „Nejvýznamnější fortifikační oblast ČR“
- objekty zapojené do KPO zpřístupnit ve spolupráci s provozovateli jednotlivých expozic, zajišťovat propagaci
- propojení objektů soustavou turistických tras, cyklostezek, běžeckých stop
- pravidelné vzpomínkové akce na Cihelně
- pravidelné společné víkendy muzeí v Králické pevnostní oblasti
- vybudování muzea Stráže obrany státu (samostatný objekt nebo expozice).

4.1.3 Exteriéry a interiéry města
- všechny kulturní a společenské akce, využívající jako kulisy exteriéry a interiéry města (Králický karneval, Cihelna, rockový festival, setkání Králíků apod.).

4.2  Návrhy řešení

4.2.1 Vytvoření bohaté nabídky kulturních a společenských akcí na základě současných  podniků a nové myšlenky
- vypracování kulturního a společenského kalendáře (cyklických i jednorázových akcí)
- vybrání hlavního kulturního podniku, který se stane mediální vizitkou města
 
4.2.2 Příprava infrastruktury určené pro kulturně-společenské akce
- úprava parku u Střelnice pro menší koncerty v přírodě včetně připojení el. proudu
- vytvoření skládacích přístřešků a mobiliáře pro různé slavnosti
- úprava pozemku kolem Plynárny
- obnova areálu letního kina

4.2.2.1 Rekonstrukce Plynárny včetně odpovídajícího zázemí
- hudební festival pro mládež
- pivní svátek HOLBA
- výstavy škol, zájmových organizací, místních umělců…
- expozice – Králíky a vývoj  plynárenství v regionu
- tématické trhy
- umělecká sympozia
- zázemí sportovního vyžití
- byt správce (řešení zaměstnanosti v regionu)

4.2.2.2 Využití kulturního domu Střelnice na víceúčelový komplex s využitím areálu parku
- Schubertův festival
- restaurace
- stálá nabídka kulturních pořadů
- kongresy, jednání, spolková setkání

4.2.2.3 Výstavba nového společenského centra
- Schubertův festival
- stálá výstava Kladské baroko
- kongresový sál
- restaurace včetně ubytování pro návštěvníky
- Klub mladých
- zázemí sportovního vyžití
- umělecká sympózia
- řezbářské, malířské a sochařské plenéry
- parkoviště
- výstavy škol, zájmových organizací, místních umělců
- hudební festivaly

4.2.2.4 Obnova areálu letního kina
- letní promítání
- amfiteátr pro koncerty a vystoupení pod širým nebem

5. Dopravní obslužnost

5.1 Dopravní situace
S rozvojem cestovního ruchu úzce souvisí i budování dopravní infrastruktury. Do regionu nevede žádná vysokorychlostní komunikace, která by odstranila problémy se zimní dostupností a zásobováním. Do regionu vede železniční trať Ústí nad Orlicí - Hanušovice a z Dolní Lipky, napříč Králickem, lokální trať do Štítů. V katastru Červeného Potoka je umístěno i polní letiště, které ale není využíváno k dopravním účelům.
Do regionu směřuje minimum vlakových spojů, existuje však přímé vlakové spojení do a z Prahy. Obdobně jezdí přes Králíky několik dálkových spojů v trase Praha - Jeseník - Ostrava.
Pro zimní dopravu lyžařů slouží na Dolní Moravě a na trase z Králík na Dolní Moravu SKIBUS. Zlepšením propagace je možné zvyšovat i jeho využití.

5.2 Návrhy řešení

- prosazení přeložky silnice I/11 ze Šedivce na Vlčkovice - Mladkov - Lichkov (podle schváleného projektu)
- pro lokální dopravu mimo špičku zavést službu radiobusu
- v letní sezóně kyvadlová doprava na Horu Matky Boží
- zvýšení parkovacích kapacit ve městě, budování záchytných parkovišť na okraji
- zachování přiměřeného množství vlakových a autobusových spojů, jejich návaznost
- budování dopravního značení (navedení k památkám, parkovištím apod.)

6. Propagace a informační systém

6.1 Výchozí předpoklady

Propagace Králicka, jako nového a zajímavého turistického produktu, je klíčovým bodem v celé koncepci rozvoje cestovního ruchu. Vnější tvář kraje se nesmí utopit v záplavě turistické nabídky jiných regionů v České republice, ale ani v nabídce produktů nejbližšího souseda v rámci Evropské unie.
Pro propagaci mikroregionu Králicko je třeba použít vnějšího symbolu, kterým se dá kraj charakterizovat. Jako možnosti se už dnes nabízejí:
- Králíky jako poutní místo
- Králíky jako hlavní město pevností
- Králíky jako město pod střechou Evropy
- Králicko jako region na nejjižnějším cípu Kladské kotliny
- Králíky jako nejvýchodnější město historického území Čech
- Králíky jako město pod nejstrmějším českým pohořím
- Králíky jako hlavní město Králíků (lidí s příjmením Králík pozn.).
Dalším neméně důležitým propagačním prvkem je vytvoření vlastního loga mikroregionu Králicko, které by našlo uplatnění při mnoha příležitostech a na mnoha tiskovinách.
Nedílnou součástí informačního systému je kvalitně vybavené informační středisko, nyní pracující při městském muzeu. Základních turistických informací by se mělo návštěvníkovi Králicka dostat minimálně formou vývěsní tabule v kterékoliv i menší aglomeraci.
Návštěvníkům musí být k dispozici kvalitní informační servis ve formě informačních letáků, turistických plánů a map. V terénu pak kvalitně značené turistické stezky a cyklotrasy, popřípadě cyklostezky standardní úrovně a kvality.
Podmínkou účinné propagace je „živé město“ -  využití centra města v rámci konaných akcí (Cihelna, církevní poutě apod.).
Obecnými prvky propagace jsou:
a) vzhled města
b) mediální propagace
c) prezentace na veletrzích cestovního ruchu

6.2 Návrhy řešení

6.2.1 Vzhled města
- investice do oprav historického jádra a turisticky frekventovaných míst fasády domů, řešení architektonických detailů), jejich vhodné doplnění městskou zelení.
 - kvalitní informační systém (směrové ukazatele, informační tabule, plány a mapy)
 - označení významných budov a objektů v městské památkové zóně
 - bezplatná telefonní informační linka.

6.2.2 Mediální propagace
- pestrá nabídka informačních materiálů ve vztahu k hlavnímu potenciálu turistického    ruchu (viz. výše) včetně cizojazyčných mutací (PL, N, A)
Základní stupeň:
- logo a motto obsažené ve všech materiálech (viz. výchozí předpoklady)
- jednoduchý barevný leták popř. skládačka (dotisk stávajících materiálů, průběžně aktualizovaných dle potřeb poptávky na trhu, cca 1× v intervalu 2-3 let) v dostatečném množství
- vytvoření specializovaných variant materiálů jako tipy na výlety – pěší, cyklo, lyže; ubytování a stravování, průvodce městskou památkovou zónou apod.
- jednoduchý plán města s vyznačením významných turistických zajímavostí a služeb
- doplňky k základnímu stupni – např.: igelitová taška s logem města, složky (obal) pro kompletní propagaci města, puzzle, pexeso, pohlednice aj. 
Distribuce zájemcům z řad podnikatelské sféry a jiných subjektů a spolupráce s nimi na rozvoji stávajících služeb v informačním systému. Spolupráce s podnikatelskými subjekty je výhodou.
Vyšší stupeň:
- vícestránková brožura, obohacená a rozšířená o další atraktivní lokality v nejbližším okolí  (možnost spolupráce se zainteresovanými obecními úřady).
- vícejazyčná reprezentativní publikace
- prezentace Králicka formou CD, DVD – krátký film.
Nejvyšší stupeň:
- cílené posilování významu regionu  (vedením města)

6.2.3 Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
– nadále prezentovat město na hlavních tuzemských veletrzích a v sousedních zemích    (Polsko, Německo), také ve spolupráci s Pardubickým krajem.


Koncepce rozvoje cestovního ruchu byla schválena Zastupitelstvem města Králíky dne 14. 9. 2004, usnesením č. ZM/2004/10/192.

Dokumenty

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky