Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název: Město Králíky
   
 2. Důvod a způsob založení:
  Město vzniklo nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Městský úřad Králíky je pověřeným obecním úřadem. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

   
 3. Organizační struktura
  Město Králíky je spravováno Zastupitelstvem města, které má 15 členů, dalšími orgány jsou pětičlenná Rada města, starosta města, místostarosta města a městský úřad, v jehož čele stojí tajemník úřadu.
  Organizační struktura Městského úřadu Králíky:
  Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do úřadu.
  Rada města zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti úřadu tyto odbory:
  • odbor organizační a správní
  • odbor vnitřních věcí
  • odbor majetkový
  • odbor finanční
  • odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  • odbor obecní živnostenský úřad
  • odbor územního plánování a stavební úřad
  • odbor výstavby a technické správy
  • odbor životního prostředí
  Zřizované a zakládané organizace

   
 4. Kontaktní spojení:
  Kontaktní poštovní adresa
  Velké náměstí 5, Králíky, PSČ 561 69
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Velké náměstí 5, Králíky, PSČ 561 69
  Karla Čapka 316, Králíky, PSČ 561 59
  Úřední hodiny
  Pondělí: 7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod
  Úterý: 7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.00 hod
  Středa: 7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod
  Čtvrtek: 7.30 - 11.30 a 12.30 - 14.00 hod
  Pátek: jen po dohodě
  Telefonní čísla
  +420 465 670 701
  Kompletní telefonní seznam
  Čísla faxu:
  +420 465 631 321 (budova radnice Velké nám. 5)
  +420 465 670 804 (budova Karla Čapka 316)
  Adresa internetové stránky:
  http://www.kraliky.eu
  Adresa e-podatelny:
  kraliky@kraliky.eu
  ID (identifikátor) datové schránky: kf6btex
  Další informace k možnostem elektronického podání
  Kompletní seznam e-mailových adres na jednotlivé pracovníky

   
 5. Případné platby lze poukázat
  Česká spořitelna a.s. 1324193309/0800

   
 6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu
  IČ: 00279072

   
 7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu
  Město Králíky je plátcem DPH
  DIČO: CZ00279072

   
 8. Dokumenty
  Seznam hlavních dokumentů koncepční a strtegické povahy
   Strategický plán rozvoje města
   Politika jakosti města Králíky
   Územní plán
  Rozpočet
  Schválený rozpočet Města Králíky

   
 9. Žádosti o informace, řízení o poskytování informací
  Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají:
  písemně
  • poštou na adresu městského úřadu (popř. k rukám vedoucího příslušného odboru),
  • na podatelně městského úřadu
  Žádost lze podat prostřednictvím formuláře.
  ústně
  • telefonicky,
  • osobně u vedoucích jednotlivých odborů,
  • elektronicky
  • zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty kraliky@orlicko.cz.
  Podrobnější informace
  Sazebník úhrad za poskytování informací

   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Stížnosti, žádosti a podněty se u městského úřadu podávají písemně poštou, na podatelně městského úřadu nebo ústně u příslušného odboru městského úřadu. Petice lze podávat pouze písemně s náležitostmi dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad vyřizuje petice a stížnosti v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Stížnosti dle správního řádu jsou vyřizovány v souladu s jeho § 175.
   
  Podání činěná ve správním řízení
  Podáním dle správního řádu se rozumí jakýkoli úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Podrobnější informace

   
 11. Opravné prostředky

  Postup při podání opravného prostředku v režimu správního řádu
  Podrobné informace

  Postup při podání opravného prostředku v režimu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Podrobné informace 
   
 12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci „Životní situace“.
   
 13. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy
  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se městský úřad ve své činnosti řídí

  Místo, kde se lze seznámit se všemi předpisy

  Odbor Vnitřních věcí – Ing. Miroslav Macháček
  (budova Karla Čapka 316, v úředních hodinách)

  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
  http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

   
 14. Úhrady za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací
   

 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   Výroční zpráva za rok 2017
   Výroční zpráva za rok 2016
   Výroční zpráva za rok 2015
   Výroční zpráva za rok 2014
   Výroční zpráva za rok 2013
   Výroční zpráva za rok 2012
   Výroční zpráva za rok 2011
   Výroční zpráva za rok 2010
   Výroční zpráva za rok 2009
   Výroční zpráva za rok 2008
   Výroční zpráva za rok 2007
   Výroční zpráva za rok 2006
   Výroční zpráva za rok 2005

Dokumenty

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky