Evidence zemědělského podnikatele | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Evidence zemědělského podnikatele

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Podnikáním v zemědělství - zemědělskou výrobou (včetně hospodaření na vodních plochách) se rozumí: - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, - živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, - produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,  - výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby , - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, - hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.            Zemědělským podnikatelem může být fyzická i právnická osoba. Pokud jde o fyzickou osoba, pak musí splňovat tyto podmínky: - dosažení věku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, - základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie. U právnické osoby musí výše uvedené podmínky splňovat odpovědný zástupce – tedy fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. správní poplatek za zápis do evidence:     1000,- Kč Upozorňujeme zájemce o podnikání v zemědělství, že od 30. 6. 2007 byla nálezem Ústavního soudu č. 409/2006 Sb. zrušena povinnost dokládat odbornou způsobilost zemědělského podnikatele. Od 18.8.2006 není též nutné dokládat výpisem z RT bezúhonnost zemědělského podnikatele. 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky