Činnosti odboru | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Činnosti odboru

(1) Finanční odbor v oblasti samostatné působnosti

a) na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální využití,

b) na úseku finanční účtárny vede účetnictví města včetně účetnictví organizačních složek města, provádí za město platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města a vede účetní evidenci skladů,

c) na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města, metodicky řídí a kontroluje činnost příručních pokladen úřadu (podatelna, matrika, tajemník, odbor vnitřních věcí, živnostenský odbor)

d) na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města, a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává příslušný materiál pro zastupitelstvo, informuje orgány města o plnění schváleného rozpočtu města a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu, zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě a zpracovává příslušný materiál pro zastupitelstvo,

e) na úseku účelových fondů města zabezpečuje finanční agendu  Fondu rozvoje bydlení  a sociálního fondu,

f) zajišťuje finanční vztahy se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími subjekty,

g) zajišťuje pojištění města (pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu),

h) metodicky a účetně zajišťuje inventarizaci majetku města a vedení jeho evidence

i) zajišťuje výplaty peněžitých darů a dotací, které schválily příslušné orgány města

j) zpracovává a vede evidenci finančních a pojistných smluv města,

k) vede evidenci pohledávek města vzniklé podle jednotlivých odborů města

l) zpracovává a podává přiznání daně z příjmů právnických osob.

(2) Vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnostosti

a) na úseku místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 337 /1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných obecně závazných vyhlášek města,

 b) odbor finanční vykonává  státní správu,  v základním rozsahu   přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  na úseku vymáhání daní a poplatků a jiných peněžitých závazků ve věcech přenesené působnosti podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, a to pro rozhodnutí vydaná finančním odborem
 

 

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky