informace k evidenci vozidel | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

informace k evidenci vozidel

 

Jaká vozidla registraci podléhají

 

Registraci podléhají

 • silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
 • zvláštní vozidla, která jsou vyrobena k jiným účelům, než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., k provozu na pozemních komunikacích schválena.

 

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, přípojné vozidlo nebo zvláštní vozidlo (dále jen “vozidlo”) je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce (dále jen “žadatel”). 

 

Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka


Kde se registrace provádí

Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvoduprovozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště (trvalý pobyt) nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. 

 

Kdo je provozovatel

 

Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje vozidlo a je současně vlastníkem vozidla oprávněna k provozování vozidla. 

 

Jaké vozidlo lze do registru zapsat

Do registru silničních vozidel lze zapsat vozidlo

 1. jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, zjednodušeně řečeno má technický průkaz silničního motorového a přípojného vozidla nebo technický průkaz zvláštního vozidla (dále jen “technický průkaz”) a
 2. je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla
 3. byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

 

 

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

 

Kdo má povinnost hlásit změny v registru silničních vozidel

 

Povinnost požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel má vlastník registrovaného vozidla, zástavní věřitel a další osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká. 

 

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

 

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

 

K žádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části mechanismu nebo konstrukce vozidla, dále přikládá doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části.

 

Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

 

O vyřazení vozidla z registru rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud: 

 1. vozidlo zaniklo,
 2. zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 3. vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autogramu, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autogramů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu 6a). Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v odůvodněných případech dobu dočasného vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel.

Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu Evropských společenství pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území České republiky.

Při trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru provede obecní úřad obce s rozšířenou působností záznam do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla o výmazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru silničních vozidel.

Vlastník silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen nejpozději do sedmi dnů od právní moci rozhodnutí, jedná-li se o trvalé vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle prvního horního odstavce, nebo do sedmi dnů od podání žádosti, jedná-li se o trvalé vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle druhého odstavce odshora této kapitoly, odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, vyznačení neplatnosti technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru. Registrační značka se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností neodevzdá v případě, že bylo silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo trvale vyřazeno z provozu z důvodu jeho zániku nebo odcizení.

*) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

 

Pravidelné technické prohlídky a měření emisí 

Provozovatel vozidla přistaví k technické prohlídce

 1. osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen “zaregistrování silničního vozidla”) a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,
 2. nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,
 3. nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených pro jednotlivé druhy vozidel s výjimkou vozidla uvedeného pod písmenem a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

Provozovatel zemědělského nebo lesnického traktoru a jejich přípojného vozidla přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě čtyř let po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

Provozovatel silničního motorového vozidla, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek podle shora uvedených písmen a) až c), s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví toto silniční vozidlo k pravidelnému měření emisí nejpozději jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku. Pokud lhůta jednoho měsíce před absolvováním technické prohlídky nebyla dodržena, tj. je delší, a vozidlo má platné osvědčení o měření emisí, STK pravidelnou technickou prohlídku provede, avšak termín příští technické prohlídky se v takovém případě nepočítá ode dne provedení technické prohlídky, ale od data zapsaného v osvědčení o měření emisí.

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.

 

Doložení splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích před upynutím doby dočasného vyřazení vozidla

Tato podmínka je splněna:

 1. předložením platného osvědčení o technické způsobilosti vydaného stanicí technické kontroly a stanicí měření emisí (Osvědčení o měření emisí vystaví provozovateli silničního motorového vozidla stanice měření emisí v případě kladného výsledku měření emisí. Osvědčení o měření emisí je přílohou technického průkazu silničního vozidla. O provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly protokol o technické prohlídce a předá jej provozovateli. Den, měsíc a rok provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla vyznačí zápisem do technického průkazu vozidla stanice technické kontroly.)
 2. sjednáním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (§ 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky