Agenda | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Agenda

Aktivní odkazy na projednávané územní plány, vydané územní plány, územně analytické podklady, dokumenty na úřední desce, tiskopisy a kontakty jsou zobrazeny v levé části stránky v navigačním panelu.

 

1. Odbor územního plánování a stavební úřad v oblasti samostatné působnosti.
a) zajišťuje pořizování, projednávání a předkládá materiály pro schvalování územně plánovací dokumentace města podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
b) v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dává vyjádření k záměrům investorů v územním řízení, vyjadřuje se též k prodeji, směně či nákupu pozemků města, k dělení či scelování pozemků a ke změně druhu pozemků na území města,
c) připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic a veřejných prostranství,
d) v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Odbor územního plánování a stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a) na úseku územního plánování podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů na žádost obce z příslušného správního obvodu),
b) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecný stavební úřad podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a správních deliktů,
c) projednává a rozhoduje ve věcech přestupků podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
d) POV - program obnovy venkova

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky