Podatelna | Králíky - oficiální stránky města

Králíky - oficiální stránky města

Podatelna Městského úřadu v Králíkách

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Městský úřad Králíky
Velké náměstí 5,
561 69 Králíky

Úřední hodiny podatelny:

    Po: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod
    Út: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 14:00 hod
    St: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod
    Čt: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 14:00 hod

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Králíky má adresu kraliky@kraliky.eu.
Je nepřípustné zneužívat ji zasíláním sdělení komerčního charakteru – reklam, obchodních nabídek apod.

Přijímané formáty (přípony) datových zpráv:

*.doc - dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word, verze 6.0 a vyšší (od roku 1995)
*.pdf - dokument Adobe Reader (formát PDF/A)
*.jpg - grafický souborový formát
*.txt - prostý text bez formátování (plain text)
*.htm, *.html - hypertextový dokument ve formátu HTML (HyperText Markup Language)
*.rtf - dokument ve formátu RTF (značkovací jazyk k formátování textu, Rich Text Format)
*.docx - od 1.1.2012
Pro vyšší bezpečnost a kompatibilitu Městský úřad Králíky upřednostňuje formát *.rtf.


Datová schránka

ID (identifikátor) datové schránky Městského úřadu Králíky je kf6btex.


Možnosti elektronického podání

- Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu kraliky@kraliky.eu
- Prostřednictvím datové schránky (identifikátor kf6btex)
- Na technickém nosiči dat (např. CD-ROM, DVD-ROM, USB disky). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky v úředních hodinách podatelny Městského úřadu Králíky.

Podání učiněné prostřednictvím datové schránky jsou rovněž považována za elektronická podání. Obecně jsou, stejně jako v případě komunikace e-mailem, označována jako „datové zprávy“. Takto učiněná podání jsou akceptována jako originál a není třeba je ani z hlediska formy a přítomnosti podpisu, ani z hlediska potřebného počtu stejnopisů jakkoli doplňovat. Takové podání však musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikovaných služeb (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Pokud podání učiněné v elektronické podobě není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky, uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.). Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se jím navrhuje (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).


Příjem a zpracování elektronických podání

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti a validity elektronického podpisu (je-li požadován), přítomnosti viru. Pokud bude u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit, nebude taková zpráva přijata a zpracována. Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, v potvrzení pak bude důvod nepřijetí uveden. Přijetí datové zprávy se odesílateli potvrzuje vždy, pokud je z ní možné zjistit jeho elektronickou adresu. Jen tehdy se může odesílatel spolehnout na to, že k přenosu datové zprávy skutečně došlo.

Doručení datových zpráv v případě, že je podání elektronicky podepsáno bude potvrzeno elektronicky podepsanou zprávou ve formátu:
Vaše podání předmět: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ze dne: den.měsíc.rok
bylo přijato dne: den.měsíc.rok
v čase: hodin.minut.sekund
a bylo mu přiděleno evidenční číslo: číslo/rok
Součástí zprávy o potvrzení je e-podpis oprávněného zaměstnance. Městský úřad Králíky zasílá informaci o přijetí datové zprávy nejpozději následující pracovní den po doručení. Městský úřad jako orgán samosprávy (na základě zvláštního právního předpisu) má právo činit úkony v elektronické podobě, podepsané elektronicky. V souladu se svým vnitřním organizačním opatřením pověřuje svou pracovnici Helenu Vachovcovou činit úkony v elektronické podobě, elektronicky podepisovat, odesílat z elektronické adresy kraliky@kraliky.eu

Jedna datová zpráva může obsahovat pouze jedno podání ve věci samé, tedy návrh na zahájení řízení. Pokud obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním a který je pouze přílohou. Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky upravuje § 4, resp. příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek. Ustanovení § 5 téhož předpisu omezuje maximální velikost datové zprávy přijímané do datové schránky na 10 MB:

Textové, obrazové a kombinované dokumenty:
• DOC - Microsoft Word verze 6.0/95 až 2003,
• DOCX - Microsoft Word 2007 a vyšší,
• XLS - Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2003,
• XLSX - Microsoft Excel 2007 a vyšší,
• PDF - Acrobat Reader,
• RTF, TXT - statické textové dokumenty,
• BMP, JPG, TIF, PNG - statické obrazové dokumenty,
• ZFO - datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datových zpráv v ISDS.
Zvukové dokumenty:
• WAV
• MP3
• WMA
Dynamické obrazové dokumenty (video):
• MPEG
• AVI
• GIF.

Dotazy týkající se provozu podatelny, možnosti elektronického zpracování podání, způsobu zpracování zodpoví Helena Vachovcová (pracovnice podatelny městského úřadu).
Dotazy týkající se kontroly technických nosičů dat zodpoví Ing. Roman Švéda nebo Milan Moravec (informatici městského úřadu).

Designed & coded by SecurityNet.cz. Copyright © 2008 - 2018 Město Králíky